เกษตรกรต้นแบบ
"ทองคำ เข็มทองคำ: ทำเกษตรแบบผสมผสานและทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง"
คุณทองคำ เข็มทองคำ  จ. สุโขทัย ปี 2551

นายทองคำ เข็มทองคำ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวใช้สารเคมีจนส่งผลกระทบต่อร่างกาย ผันชีวิตตนเองเพื่อเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้ริเริ่มและคิดค้นสูตรการทำนาโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทยและการใช้พืชสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพร การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ สารไล่แมลง ถ่านชีวภาพ สมุนไพรคุมหญ้า ปลูกผักสวนครัว ไม้ผล พืชไร่ ทำนา เลี้ยงสุกร การจัดการและอนุรักษ์ดิน รักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นผู้นำจัดตั้ง “โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนสัก”เพื่อถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรมและสาธิตแก่กลุ่มเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในปี 2552 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 ด้านเกษตรกรรม

หลักคิดและการใช้ชีวิต

-

ความสามารถอันโดดเด่น

การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาหรือหอยเชอรี่ สูตรพิเศษ (แบบพอเพียง)
วัตถุดิบที่ใช้
1. ปลาหรือหอยเชอรี่ 40 กิโลกรัม
2. พืชสด 7 กิโลกรัม
3. ผลไม้สุก 7 กิโลกรัม
4. กากน้ำตาล 20 กิโลกรัม
5. น้ำ 20 ลิตร ผสมสารเร่ง พด.2 2 กิโลกรัม
6. น้ำเปล่า 40 กิโลกรัม
หมายเหตุ:- หากใช้ปลาให้ใช้ 30 กิโลกรัม
- ถ้าใช้หอยเชอรี่ให้ใช้ 40 กิโลกรัม
- พืชสดได้แก่ ผักบุ้ง ยอดตำลึง ฟักทองแก่ ยอดผักเกษตรควรใช้ส่วนยอดของต้นพืช
- ผลไม้สุกได้แก่ มะละกอสุก หรือกล้วยน้ำหว้าสุก
วิธีการทำ
นำส่วนผสมทั้งหมดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ (หรือตัดเป็นท่อนๆ) แล้วนำมาผสมให้เข้ากัน เมื่อคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้ว ให้นำส่วนผสมทั้งหมดมาเทลงในถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร แล้วจึงนำเอาหอยเชอรี่หรือปลาเทลงในถังน้ำ จากนั้นนำเอาหัวเชื้อ พ.ด.2 จำนวน 2 ซอง เทลงในถังน้ำ ขนาด 20 ลิตร ใช้น้ำประมาณ 1.5 ลิตร แล้วใช้ไม้คนให้เข้ากับน้ำ เสร็จแล้วเทลงในถังหมัก แล้วจึงนำเอาน้ำใส่แค่ใต้ลูกศรของถังน้ำ ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 3-7 วัน คอยคนสัปดาห์ละครั้ง ควรตั้งถังหมักเอาไว้ในที่ร่ม ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน ก็สามารถนำมาใช้ได้

วิธีการใช้
ใช้ฉีดพ่น เช่น ข้าว อัตราการใช้ปุ๋ย น้ำ 50 ซีซี หรือ 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือปุ๋ยอินทรีย์ 1 ลิตร ผสมกับน้ำ 200 ลิตร พืชผักผลไม้ต่างๆ ผักอายุ 1 เดือนขึ้นไปใช้ 50 ซีซี หรือ 5 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร หรือปุ๋ยอินทรีย์ น้ำ 1 ลิตร ผสมกับน้ำ 200 ลิตร
วิธีการหมักดิน : อัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร
วิธีการย่อยฟางข้าว: อัตราใช้อินทรีย์น้ำ 20 ลิตร 5-10 ลิตร ต่อ 1 ไร่

สูตรการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

เกียรติประวัติและผลงาน

- เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- รางวัลโอท๊อป ระดับ 2 ดาว สมุนไพรคุมหญ้า "หมอดินเข็มทอง"
- รางวัลผู้นำกิจกรรมเขียวขจีดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2549

ทองคำ เข็มทองคำ
ข้อมูลการติดต่อ

2/1 ม.3 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด