เกษตรกรต้นแบบ
"อาจารย์อธิศพัฒน์..ปราชญ์เกษตรผลิตNGVด้วยเศษอาหารและจุลินทรีย์หน่อกล้วย"
คุณอธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์  จ. เลย ปี 2558
.....เกษตรอินทรีย์..คือทางรอด...ไม่ใช่ทางเลือก.....

อาจารย์อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์

ทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด แต่ทรัพยากรมนุษย์ก็ถูกทำลายมากที่สุดเช่นกัน ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยรู้เท่าทันบ้างและไม่รู้เท่าทันบ้าง เป็นระยะเวลานานพอสมควรโดยเฉพาะหลังการปฏิวัติสีเขียวปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นต้นมา การเกษตรของไทยเราเปลี่ยนแปลงจากระบบปลูกเพื่อกิน เลี้ยงเพื่อกิน มาเป็นปลูกเพื่อขาย เลี้ยงเพื่อขายจึงเป็นที่มาของปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ เกษตรกรจึงนำไปใช้โดยขาดความเข้าใจจึงได้เกิดปัญหาตามมาคือ ดินเสื่อมโทรม โรคและแมลงเข้ามา รวมถึงการปศุสัตว์ การประมง จึงใช้สารเคมีกำจัดโรคและแมลงกันอย่างแพร่หลายรวมถึงยากำจัดวัชพืช มีการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์กันโดยไม่มีการควบคุมจากภาครัฐเลย ปัญหาที่ตามมาอย่างยิ่งใหญ่ก็คือ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ตามมาจนถึงปัญหาการเมือง ความล้มเหลวทางการเกษตรเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย ตัวชี้วัดคือเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นหนี้สินทั้งนอกระบบ ในระบบเกินกว่าร้อยละ ๘๐ การแพทย์พยาบาลเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่จำนวนผู้ป่วยมากขึ้นกว่าเก่าหลายเท่าตัว กองทุนต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่สามารถบริหารกองทุนให้ประสบผลสำเร็จได้

หลักคิดและการใช้ชีวิต

จากการล้มเหลวของภาคเกษตรดังกล่าวอาจารย์ได้ลงมือปฏิบัติงานภาคเกษตรอย่างจริงจัง ทำการเกษตรโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี คือ”เกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” จนได้รับการรับรองจากกรมวิชาการ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ “ORGANIC THAILAND”นำวิชาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรรวมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นประสบการณ์จริง ที่ทำงานการเกษตร ฝึกฝนและค้นคว้าด้วยตนเอง จนมาสู่ความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ได้รับรางวัล “เกษตรกรดีเด่นระดับชาติ”สาขาพืชอินทรีย์

การดำเนินการ ยังจะต้องมีการพัฒนาอีกต่อไป โดยเฉพาะการพัฒนาความคิดในตัวเกษตรกรเอง ให้เกิดความเข้าใจและรู้ถึงพิษภัย ของสารเคมีสังเคราะห์ และภัยจากการผลิตที่ไม่ถูกต้องทำลายสิ่งแวดล้อมและตนเอง จะต้องไม่ปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีแต่ต้องใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาดศึกษาให้ถ่องแท้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัว ในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้งานได้จริง สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์กับกิจกรรมในพื้นที่

ความสามารถอันโดดเด่น

การผลิตแก๊ส NGV ด้วยหัวมันสำปะหลังและขยะในครัวเรือนด้วยจุลินทร์ทรีย์หน่อกล้วย สามารถนำแก๊สที่ผลิตได้ สะสมไว้ในถังหุงต้มนำไปใช้ในครัวเรือน และผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำเข้าสู่ไร่นาและสวน ทำงานได้ผลจริงและเผยแพร่สู่สาธารณะ จนได้รับรางวัล โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ จากวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ และใช้งานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
การขยายเชื้อรา บิววาเรีย + เมธาไรเซียม สำหรับกำจัด แมลงปากดูด ทุกชนิด เป็นการขยายเชื้อแบบลูกทุ่ง ที่ได้ผลแน่นอนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายกับผู้ผลิต ผู้บริโภคและเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างแบบง่ายๆ
การขยายเชื้อ บี.ที. สำหรับกำจัดหนอนแบบลูกทุ่ง สามารถ กำจัดหนอนอย่างได้ผลโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้เองแบบง่ายๆ
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า สำหรับกำจัดเชื้อราที่ก่อโรคแบบลูกทุ่ง สามารถควบคุมโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกรผู้บริโภค และเผยแพร่ต่อสาธารณะ เกษตรกรสามารถผลิตเองได้แบบง่ายๆ
การนำสมุนไพรพื้นบ้านมาทำเป็นยา กำจัดแมลงชนิดดูดซึมที่เรียกว่า “ยาแรง” โดยใช้น้ำกะทิสดมาเป็นตัวเหนี่ยวนำสามารถกำจัดแมลงปีกแข็งได้ทุกชนิด

การวางแผนระบบเกษตรอินทรีย์ ภาคปฏิบัติสามารถผลิตพืชอินทรีย์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีแก้ปัญหาเรื่องการผลิตและจัดจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องและนำเทคโนโลยีการผลิตทั้งหมดออกเผยแพร่สู่สาธารณะชนจนเป็นที่ประจักต์โดยมีสื่อมวลชนหลายสาขาเข้ามาถ่ายทำและเผยแพร่ตลอดเวลาที่ผ่านมา และยังออกไปให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์แก่เกษตรกรทั่วประเทศ
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยเชื้อตั้งต้นในการจัดการโรคต่างๆของพืชรวมทั้งใช้ในการบำรุงพืช

แปลงผักเกษตรอินทรีย์ในไร่

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรดีเด่น สาขาการผลิตพืชอินทรีย์ดีเด่น จากกรมวิชาการเกษตร
-ใบประกาศยกย่องเชิดชูจากวุฒิสภา ปี2556 ด้านเกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติ
-ใบประกาศยกย่องเชิดชูจากวุฒิสภา ปี2555 ด้ารการผลิตแก๊ส NGV จากมันสำปะหลังด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย
-เป็นผู้เขียนหนังสือ เกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติเล่ม1-เล่ม3
-เป็นนักจัดรายการวิทยุผู้ให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของ สถานีวิทยุกระจายเสัยงแห่งประเทศไทย
-ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand
-ได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดิน ปี 2555 จ.เลย
-รางวัลชนะเลิศ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ปี 2557 จ.เลย

ถังหมักแก๊สชีวภาพ และ การออกงานของอาจารย์

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่.47 หมู่ที่.5
ตำบล.ท่าลี่ อำเภอ.ท่าลี่ จังหวัด.เลย รหัสไปรษณีย์.42140
อีเมล์ : athiphat _2501 @hotmail.com
เว็บไซต์ส่วนตัวหรือเฟซบุ๊ค : Athitphat Wannasut

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด