เกษตรกรต้นแบบ
"ศิริ คำอ้าย กับรถเอนกประสงค์ในการจัดการแปลงเกษตร"
คุณศิริ คำอ้าย  จ. เชียงใหม่ ปี 2558

คุณศิริ คำอ้าย

นายศิริ คำอ้าย แต่เดิมมีอาชีพเป็นช่างเครื่องประดับมา 21 ปี แต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ เนื่องจากอาชีพช่างเครื่องประดับต้องใช้สายตาในการทำงานมาก และนั่งทำงานตลอดทั้งวัน ต่อมาได้เข้าร่วมอบรมการส่งเสริมปลูกพืชไร้ดินที่นำเทคโนโลยีที่ใช้บนพื้นที่สูงมาใช้ในพื้นที่ราบ โดยในปีแรกได้ทำพืชหลายชนิดสลับกัน ต่อมาจึงตัดสินใจปลูกพืชชนิดเดียว คือ แตงกวาญี่ปุ่น

หลักคิดและการใช้ชีวิต

การปลูกพืชไร้ดินเป็นเทคโนโลยีที่ประหยัดทรัพยากรได้มาก เนื่องจากให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด ควบคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบการตั้งเวลา ช่วยประหยัดแรงงานในการดูแลแปลงรวมถึงการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำจะประหยัดต้นทุนค่าปุ๋ย เพราะเป็นปุ๋ยที่เกษตรกรผสมเองผสมตามความต้องการในช่วงอายุของพืชนั้นๆ เทคโนโลยีนี้จึงช่วยประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการทำงานทำให้ต้นทุนที่ใช้ในการจ้างแรงงานก็ลดลงตามไปด้วย

ด้วยหลักความคิดที่ว่าแรงงานไม่พอในการจัดการถึงแม้ว่าจ้างมากก็ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงมากเกินใจและการทำงานในฟาร์มเกษตรจะต้องสดวกสบายและจัดการง่ายด้วยหลักความคิดดังกล่าวจึงเกิดไอเดียที่จะประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆเพื่อนำมาใช้ในฟาร์มเกษตรของตนเอง

คุณศิริ กับอุปกรณ์ที่คิดค้น รถโฟลคลิฟ

ความสามารถอันโดดเด่น

รถโพลค์ลิฟท์สำหรับตัดแต่งกิ่งและเก็บผลผลิต
นอกจากนี้แล้วด้วยการปฏิบัติงานในโรงเรือนยังมีความรำบากในการจัดการเนื่องจากต้นพืชได้ขึ้นไปสูงมากทำให้การเก็บผลิตและการดูแลรักษาเป็นไปด้วยความยากรำบาก ทางคุณศิริได้คิดค้นรถเพื่อใช้ในการเก็บผลผลิตและใช้ในการตัดแต่งกิ่งและดูแลรักษาต้นพืชภายในโรงเรือนรวมทั้งได้ประดิษฐ์เครื่องมือที่ใชในแปลงเกษตรต่างๆอีกด้วย อาทิ เช่น เก้าอี้ล้อเลื่อนสำหรับทำงานในแปลง รถเข็นอุปกรณ์สำหรับพ่นยา ช่วยลดแรงงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

รถโพลค์ลิฟท์ที่คุณศิริได้คิดค้นมานั้นใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นแล้วนำมาประยุกต์และต่อเติมใช้ในฟาร์มเกษตรของตัวเอง ฌดยสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งใช้เก็บผลผลิตที่อยู่ในที่สูงที่แรงงานคนไม่สามารถเก็บถึงไม่ต้องใช้แบกบันไดขึ้นไปจัดการทำให้ยุ่งยากในการจัดการ และรถเอนกประสงค์นี้ยังสามารถวิ่งได้ในร่องพืชได้อย่างลงตัวสมารถปลับให้สูงหรือต่ำได้ตามต้องการ

อุปกรณ์อีกชนิดที่คุณศิริคิดค้นขึ้นมา

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2558

การทำงานและการจัดการภายในสวน

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่.52/3 ม.4 ซอย.12
ตำบล.สันกลาง อำเภอ.สันกำแพง จังหวัด.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์.50130

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด