เกษตรกรต้นแบบ
"สุวิชัย...ผู้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ด Super Tec"
คุณสุวิชัย วงศ์ษา  จ. ศรีสะเกษ ปี 2558

คุณสิวิชัย วงศ์ษา

ปี พ.ศ.2538 สวนเห็ดดอกลำดวน ได้เริ่มต้นจากธุรกิจการผลิตเชื้อเห็ด,ก้อนเชื้อเห็ดและดอกเห็ดสด เพื่อจำหน่าย ปัญหาที่สำคัญของธุรกิจภาคการเกษตร คือปัญหาด้านแรงงงาน เนื่องจากแรงงานเป็นต้นทุนหลัก คือ ประมาณร้อยละ 50 ของหน่วยการผลิตทั้งหมด เริ่มแรกทางสวนเห็ดฯ ได้ว่าจ้างแรงงานเป็นเหมาจ่าย ซึ่งการจ้างแรงงานดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยที่ค่อนข้างถูกลง แต่ยังประสบปัญหาความไม่แน่นอนของแรงงานคนที่ไม่สามารถความคุมการทำงานได้

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ในปี พ.ศ.2555 สวนเห็ดดอกลำดวน ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย(GAP) จากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในกระบวนการผลิตและผลผลิตดอกเห็ดสดของสวนเห็ด และผู้บริโภคมีความต้องการผลผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ทางสวนเห็ดฯจึงได้เพิ่มกำลังการผลิต จากเดิมการผลิตก้อนเชื้อเห็ด จำนวน 2,000 ก้อน/วัน เป็น 3,000 ก้อน/วัน และมีการสั่งซื้อเครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ดเข้ามาเพื่อทดแทนการใช้แรงงานคน ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงให้ได้ แต่ต้นทุนการผลิตก็ลดลงไปเพียง ร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งเครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ดที่สั่งซื้อเข้ามาไม่สามารถตอบโจทย์ในการทำงานได้ เพราะยังคงต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมากเช่นกัน

ตั้งแต่สวนเห็ดดอกลำดวนได้พัฒนา เครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ด Super Tec ขึ้นมาจนสามารถผลิตก้อนเชื้อเห็ดได้เพิ่มขึ้น จากเดิมวันละ 3,000 ก้อน เป็นวันละ 6,000 ก้อน โดยใช้จำนวนแรงงานคนเท่าเดิม และสามารถลดต้นทุนต่อหน่วยลงได้ ร้อยละ 15 ซึ่งสามารถแก้ปัญหาดอกเห็ดไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี โดยทางสวนเห็ดดอกลำดวนสามารถเก็บดอกเห็ดได้มากกว่ากว่า 250 กิโลกรัม/วัน จากเดิมที่ผลิตได้พียง 150 กิโลกรัม/วัน เท่านั้น นับเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานสวนเห็ดดอกลำดวนทุกคน

คุณสุวิชัย กับเครื่องผลิตก้อนเห็ด

ความสามารถอันโดดเด่น

เครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ด Super Tec
ในปี พ.ศ.2558 ทางสวนเห็ดฯ ยังคงมีเป้าหมายที่จะลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงให้ได้อีกร้อยละ 10 และต้องการเพิ่มผลผลิตดอกเห็ดคุณภาพมาตรฐาน(GAP) เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนา เครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ด Super Tec ขึ้นมาเพื่อให้สามารถผลิตก้อนเชื้อเห็ดได้เพิ่มมากขึ้น ให้ดอกเห็ดที่ผลิตมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของตลาด

สวนเห็ดดอกลำดวน ได้พัฒนา เครื่องผลิตก้อนเช็ดเห็ด Super Tec โดยต่อยอดและปรับปรุงเครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ดเดิมที่ใช้งานอยู่ให้มีความคงทน แข็งแรง เพิ่มรอบความเร็ว เพิ่มระบบป้องกันความเสียหาย พร้อมตู้พักขี้เลื่อยระบบสายพานแบบลำเลียง ผนวกกับเครื่องผสมขี้เลื่อย ระบบส่งขี้เลื่อยเข้าถังพัก ซึ่งระบบสายพานลำเลียงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถควบคุมแรงงานคนให้ทำงานได้ทันกับเครื่องจักร อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแรงงานคนได้ดีอีกด้วย

เครื่องผลิตก้อนเห้ดภายในฟาร์ม

เกียรติประวัติและผลงาน

-ผ่าการฝึกอบรม กสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอดพียง
-O top ระดับ4ดาว การผลิตดอกเห็ดสด
-ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP การผลิตพืชปลอดภัย
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2558

กิจกรรมภายในฟาร์มเห็ดของคุณสุวิชัย

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่..39 ม.9
ตำบล.พิมาย อำเภอ.ปรางค์กู่ จังหวัด.ศรีสะเกษรหัสไปรษณีย์.33170
อีเมล์ : suwichai_w@hotmail.com
เว็บไซต์ส่วนตัวหรือเฟซบุ๊ค : สวนเห็ดดอกลำดวน

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด