เกษตรกรต้นแบบ
"เกรียงไกร...ผู้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือให้น้ำเห็ดละอองหมอก"
คุณเกรียงไกร การุณ  จ. แพร่ ปี 2558
เกษตรคือศาสตร์ที่ต้องใช้องค์ความรู้และเรียนรู้ไม่สิ้นสุด ต้องปรับเปลี่ยนพลิกแพลงตามความเหมาะสม

คุณเกรียงไกร การุณ

เดิมตนเป็นลูกจ้างคุมงานก่อสร้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานและปัญหาเศรษฐกิจทำให้ต้องพลิกผันชีวิตมาประกอบอาชีพอิสระบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ตามที่เคยได้คิดตั้งใจเอาไว้ เน้นการทำอาชีพเกษตรกรรมเพาะเห็ดเศรษฐกิจตามความต้องการของท้องตลาดที่มีสูงขึ้นจัดการเพาะเห็ดเศรษฐกิจด้วยแรงงานภายในครอบครัว 3 คน โดยตนเป็นผู้นำในการบริหารจัดการฟาร์มเห็ดทั้งหมด

หลักคิดและการใช้ชีวิต

สำหรับแนวคิดในด้านการทำการเกษตร เรียกได้ว่าการเกษตรคือศาสตร์ที่ต้องใช้องค์ความรู้ ต้องปรับเปลี่ยนพลิกแพลงตามความเหมาะสม ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะนำความรู้ เทคนิคเกี่ยวกับการเพาะเห็ดถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจได้รับทราบ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนบ้านเห็ดสูงเม่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเห็ดให้กับผู้สนใจทั่วไป

นอกจากนี้ศูนย์เรียนบ้านเห็ดสูงเม่นยังเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ด้วย ซึ่งได้เผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้รู้ต่างๆผ่านทางสื่อเพื่อพัฒนาปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ เกษตรกรสามารถนำไปประดิษฐ์เองได้ไม่ยาก ใช้ต้นทุนต่ำ สามารถใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาทำเองได้ ปรับปรุงให้สามารถในกับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ส่งเสริมให้ความรู้กับผู้สนใจในการประดิษฐ์ เครื่องให้น้ำเห็ดด้วยระบบอัตโนมัติ

คุณเกรียงไกร กับกิจกรรมในโรงเห้ด

ความสามารถอันโดดเด่น

เครื่องให้น้ำเห็ดแบบละอองหมอกประหยัดน้ำ
จุดเริ่มต้นจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร่วมอบรมด้านการเพาะเห็ดจากหน่วยงานต่างๆ จากนั้นเริ่มต้นเพาะเห็ดและผลิตก้อนเชื้อเห็ดด้วยตนเอง ทำให้ทราบถึงปัญหาหลายๆอย่างในการทำ โดยเฉพาะปัญหาการควบคุมอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ด ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนจะเกิดปัญหาเห็ดไม่ให้ผลผลิต/ให้ผลผลิตน้อยเพราะอุณหภูมิที่สูงจนเกินไป เช่น เห็ดนางฟ้า จะไม่มีการสร้างเส้นใย ชะงักการเจริญเติบโต จากปัญหาที่เกิดขึ้น ตนจึงได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเพาะ คิดค้นประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นจนมาเป็น “การให้น้ำเห็ดด้วยระบบอัตโนมัติ” มีจุดเด่นคือ ประหยัดน้ำ สร้างความชื้นและลดอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันได้ทำการเพาะเห็ดเป็นกิจกรรมหลักแบบครบวงจร ตั้งแต่การทำก้อนเชื้อเห็ด เพาะเห็ดจำหน่ายก้อนเห็ดและผลผลิต ได้นำอุปกรณ์การให้น้ำเห็ดด้วยระบบอัตโนมัติที่ประดิษฐ์เองมาช่วยในการควบคุมความชื้นอากาศและอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ดหรือบริเวณที่เก็บก้อนเชื้อเห็ด อุปกรณ์ดังกล่าวช่วยสร้างหมอกน้ำและความชื้นได้ดี หรืออาจเรียกอุปกรณ์ชิ้นนี้ว่ายูเล็ม(ULEM)ใช้หลักการเดียวกัน เป็นที่ต้องการของโรงเห็ดทุกโรงเรือน เป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการเพาะเห็ด ยูเล็ม(ULEM)สามารถให้ความชื้นและปรับอุณหภูมิของอากาศในโรงเรือนได้ง่าย โดย

ชุดการประกอบเครื่องให้น้ำเห็ด

เกียรติประวัติและผลงาน

-ผ่านการอบรมหลักสูตร young smart farmer ประจำปี 2557
-เกษตรกรสัมมาชีพดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2557
-อบรมหลักสูตร การพัฒนา smart farmer ต้นแบบ
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2558

เห็ดภายในโรงเรือนและชุดสาธิตการให้น้ำ

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่..303 ม.9 ซอย.4 ถนน.เหมืองหิต
ตำบล.บ้านเหล่า อำเภอ.สูงเม่น จังหวัด.แพร่ รหัสไปรษณีย์.54130
อีเมล์ : kriengkrai1@gmail.com
เว็บไซต์ส่วนตัวหรือเฟซบุ๊ค : kriengkrai , ฟาร์มเห็ดสูงเม่น

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด