เกษตรกรต้นแบบ
"ศักดิ์ดา...QR Code ระบบตรวจสอบย้อนกลับบนมะม่วงแห่งเมืองแปดริ้ว"
คุณศักดิ์ดา ขันติพะโล  จ. ฉะเชิงเทรา ปี 2558
คนขายจริงใจ..คนซื้อมั่นใจ..สินค้าดีมีคุณภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตร

คุณศักดิ์ดา ขันติพะโล

ก่อนที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จะทำระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิต ผู้บริโภครู้เพียงแต่ว่ามะม่วงนี้มาจากสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เมื่อมีการพัฒนาเป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระบบQR CODE ทำให้ผู้บริโภคสามารถทราบถึง เกษตรกรผู้ผลิตว่า มะม่วงผลนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ใครคือผู้ผลิต แหล่งผลิตอยู่ที่ไหน วิธีการผลิต การใส่ปุ๋ยและสารเคมี เป็นอย่างไร

หลักคิดและการใช้ชีวิต

การเริ่มทำระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิต ต้องมีเจ้าหน้าที่จดบันทึกข้อมูลในการผลิตของสมาชิกเพื่อให้สหกรณ์ ติดตามระบบการผลิต การจัดการสวนมะม่วงของสมาชิก โดยสมาชิกจะต้องบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งประมาณการผลผลิตเป็นรายเดือนให้กับสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์จะนำข้อมูลต่าง มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลของสมาชิกและเชื่อมต่อระบบสารสนเทศฯ อินเตอร์เน็ต ในการบริหารจัดการทางด้านการตลาดและนำไปเชื่อมโยงกับระบบตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability)ที่ตรวจสอบได้จากระบบอินเตอร์เน็ตทั่วโลก

สนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกให้เพิ่มมากขึ้น โดยจัดทำโครงการสนับสนุนกิ่งพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ให้กับเกษตรกรที่โค่นมะม่วงต้นเก่าที่มีอายุมากเกินออก จำนวน 5 ไร่ รายละ 300 กิ่ง ปี ละ 10 ราย ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ 3 ปี เพื่ออนาคต สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จะมีมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อการส่งออกปริมาณเพิ่มขึ้น

คุรศักดิ์ดา กับสหกรณ์ชาวสวนมะม่วงฯ

ความสามารถอันโดดเด่น

ระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับ QR Code บนมะม่วง
เพื่อบริหารจัดการกลุ่มโดยเน้นการผลิตมะม่วง ให้มีคุณภาพ ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแล อย่างเข้มแข็ง ของสหกรณ์ ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ โดยใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลในการผลิตของสมาชิกเพื่อให้สหกรณ์ ติดตามระบบการผลิต การจัดการสวนมะม่วงของสมาชิก โดยสมาชิกจะต้องบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งประมาณการผลผลิตเป็นรายเดือนให้กับสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์จะนำข้อมูลต่าง ๆ มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลของสมาชิก และเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต ในการบริหารจัดการทางด้านการตลาด และนำไปเชื่อมโยงกับระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่ตรวจสอบได้จากระบบอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ริเริ่มระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตมะม่วงทางเว็บไซต์ www.coopthai.com/mangoccs และพัฒนาระบบการใช้โทรศัพท์มือถือมาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตมะม่วง โดยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ใช้ระบบ คิวอาร์โค๊ต (QR Code) ในการอ่านค่าบาร์โค๊ต ที่ติดผลมะม่วง ด้วยโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อตรวจสอบย้อนกลับ แหล่งที่มาของผลมะม่วง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

ทำให้สมาชิกในกลุ่มสามารถผลิตมะม่วงเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้และสามารถนำพาสมาชิกไปจำหน่ายขายตรงให้กับผู้บริโภคต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)เพื่อให้ทราบความต้องการของลูกค้าได้ผู้บริโภคทั่วประเทศสามารถรับประทานมะม่วงของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราได้โดยการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ในโครงการอร่อยทั่วไทยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถรับประทานได้

กับการจัดการภายในสหกรณ์ฯ

เกียรติประวัติและผลงาน

-เป็นประธานสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2558

การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้กับการเกษตร

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่..765 ม.1
ตำบล.พนมสารคาม อำเภอ.พนมสารคาม จังหวัด.ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์...24120
อีเมล์ : mangoccs@gmail.com

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด