เกษตรกรต้นแบบ
"วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกบ้านนางอย-โพนปลาโหล...ปรับปรุงอาคารผลิตข้าวก้องงอกเพื่อขอมาตรฐาน อย.และGMP"
คุณอวยพร งอยแพง  จ. สกลนคร ปี 2556

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงงอกบ้านนางอย - โพนปลาโหล เป็นกลุ่มที่เข็มแข็งในเรื่องของการรวมกลุ่ม และการมีระเบียบวินัยของสมาชิกในกลุ่ม ทั้งการออมของสมาชิก และมีการตั้งกฏระเบียบขึ้นมา ในเรื่องของการจำหน่ายนั้นได้ และได้เป็นจุดเรียนรู้ของชุทชนและนักเรียนโรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา มหาวัทยาลัยต่าง ๆ ในเขตจังหวัดสกลนคร

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

การควบคุมคุณภาพการผลิตข้าวฮางงอก
1.ล้างข้าวเปลือก ช้อนข้าวที่ลีบซึ่งจะลอยน้ำออก
2. เปลี่ยนน้ำ ทุก 12 ชม. ป้องกันการหมักซึ่งจะทำให้เกิดกลิ่นไม่ดีในข้าว
3. การแช่ข้าวต้องใช้ถังพลาสติก ถังแสตนเลส เท่านั้น
4.การเพาะให้งอก
โดยการเอาขึ้นจากน้ำมาบ่มไว้ประมาณ 30-36 ชม. ที่อุณหภูมิประมาณ 40-42 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิ ที่เหมาะสมที่รากงอกออกมาคือความยาวที่ประมาณ 1 มม.จะเป็นช่วงที่ข้าวมีสาร GABA สูงสุด
5 เช็คอุณหภูมิอยู่ที่ 40- 42 องศา กรณีที่อากาศเย็นข้าวจะงอกช้า แก้ปัญหาโดยตักข้าวใส่กระสอบที่สะอาด นำไปตั้งบนไม้พาเลทหรือชั้นที่ทำสูงขึ้นจากพื้นที่โดนแดด แล้วหาพลาสติกหรือกระสอบป่านคลุมจะเป้นการเพิ่มอุณหภูมิจะช่วยให้ข้าวงอกดีขึ้น และมีการตรวจสอบความงอกอย่างสม่ำเสมอ
6. นำข้าวมานึ่งให้สุก ใช้เวลาประมาณ 50 นาที ต้องใช้การชิมด้วยเพราะบ้างครั้งไฟที่นึ่งข้าวจะแรงและอ่อนแตกต่างกัน วิธีการแก้คือ ใช้แกลบนึ่งข้าว เพราะจะได้ไฟที่สม่ำเสมอกัน และเป็นการประหยัดพลังงานประหยัดเวลาและช่วยให้ข้าวมีคุณภาพสม่ำเสมอกัน
7. การตากข้าว จะใช้ระยะเวลาในการตาก 4-8 ชม. ในโรงอบแสงอาทิตย์ เพื่อให้การตากข้าวอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยจากการปนเปื่อน ทั้งฝุ่น และทำให้ข้าวแห้งสม่ำเสมอกัน
8. การสีข้าว ด้วยเครื่องสีข้าวกล้อง วี 5.9 เพราะเป็นเครื่องสีที่มีประสิทธิภาพ เพราะสีให้แล้วเสร็จรอบเดียวโดยที่ข้าวไม่หัก

เกียรติประวัติและผลงาน

- รางวัลเกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2556
- การประกวดวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด อันดับที่ 3
- แหล่งเรียนรู้ของ กศน. อ.เต่างอย ประจำ ปี 2556
- วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ด้านการบริหารจัดการ โดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ประจำปี 2555 ระดับจังหวัดสกลนคร
- หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ ของกระทรวงวิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยี ประจำปี 2554

ข้อมูลการติดต่อ

75 ม.7 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด