เกษตรกรต้นแบบ
"ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไร่เจริญ...จัดซื้อเครื่องสีข้าวกล้อง"
คุณไพรัช ปั้นวิเศษ  จ. อุตรดิตถ์ ปี 2556

นายไพรัช ปั้นวิเศษ ปัจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีชื่อเสียงในการริเริ่มก่อตั้งศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไร่เจริญ จนทำให้ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาการทำนา โดยใช้หลักน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้วางแผนการทำนา และใช้หลักลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยนำการผลิตที่ดีและเหมะสม (GAP) มาเป็นมาตรฐานในการผลิตข้าว มุ่งเน้อนการรักษาสมดุลในแปลงนา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับผู้ผลิต ผู้ผลิตเป็นมิตรกับผู้บริโภค โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ความเหมะสม เช่น การใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมีที่มีอันตราย การใช้ลดหยอดแทนการใช้แรงงานคนเพื่อลดต้นทุนและสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อพัฒนาสู้ความยั่งยืนต่อไป

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

สูตรฆ่าแมลงในนาข้าว

วัสดุอุปกรณ์
-ใบสะเดา 2 กิโลกรัม
-บอระเพ็ด 2 กิโลกรัม
-ใบยูคา 2 กิโลกรัม
-ใบสาบเสือ 2 กิโลกรัม
-กากน้ำตาล 2 กิโลกรัม
-หัวเชื้อ พด.7 1 ซอง
-เชื้อBT 6 ช้อนโต๊ะ

วิธีการทำ
- นำใบสะเดา บอระเพ็ด ใบยูคา และใบสาบเสือมาบกให้ละเอียด จากนั้นใส่น้ำลงใบให้ท่วม ผสมกากน้ำตาล หัวเชื้อ พด.7 เชื้อ BT ลงไปตามอัตราส่วน หมักทิ้งไว้ 2 อาทิตย์สังเกตว่าจะมีฝ้าขาวๆขึ้นมาก็สามารถนำมาฉีดพ่นในนาข้าวได้

อัตราการใช้
- 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2555
-ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
-เกษตรกรดีเด่น สาขาการทำนา
-ประธานสินค้าการผลิตข้าวในชุมชน
-ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
-ประธานหมอดิน
-ประธานอาสาเกษตร

ไพรัช ปั้นวิเศษ
ข้อมูลการติดต่อ

171 ม.7 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด