เกษตรกรต้นแบบ
"มานิตย์ แจงเขตต์การ: ทำเกษตรแบบผสมผสาน มีระบบการจัดการน้ำ"
คุณมานิตย์ แจงเขตต์การ  จ. อุทัยธานี ปี 2551

คุณมานิตย์ แจงเขตการณ์ มีความชำนาญเรื่องการทำการเกษตรผสมผสาน คุณมานิตย์จบการศึกษาคณะสาขาสัตวศาสตร์เอกประมง จากคณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล งเริ่มทำการเกษตรด้วยการซื้อที่ดินจำนวน 27 ไร่ พัฒนาพื้นที่ เริ่มจากการขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และนำดินจากการขุดสระมาสร้างคันดินสูงกว่าจุดที่น้ำเคยท่วม ประมาณ 1 ฟุต ภายในแบ่งพื้นที่จำนวน 12 ไร่ ขุดเป็นบ่อทั้งสิ้น 8 บ่อ ประกอบด้วยบ่อขนาดเล็ก 6 บ่อ และบ่อขนาดใหญ่ 2 บ่อ และเมื่อมีแหล่งน้ำแล้วจึงเริ่มออกแบบกิจกรรมทางการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่มีทั้งการทำสวนผลไม้ ปลูกผัก พื้นที่ทำนา และพื้นที่อยู่อาศัย คุณมานิตย์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำ บอกเล่าว่า นอกเหนือจากการใช้น้ำเพื่อผลผลิตที่ดีแล้วต้องใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย โดยการบริหารจัดใช้น้ำให้เหมาะสมกับกิจกรรมและบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้บ่อน้ำทั้งหมดที่มี ประกอบด้วยบ่อพักน้ำสะอาดที่สำรองไว้ใช้ในยามที่ขาดแคลน บ่อพักน้ำเสียเพื่อรอการบำบัด และบ่อที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักคิดและการใช้ชีวิต

การจะทำการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำ วางแผนกิจกรรม และวางแผนการตลาด ถ้าสามารถทำได้อย่างมีแบบแผนก็จะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับความสำเร็จที่เกิดขึ้น

ความสามารถอันโดดเด่น

1.การขุดไผ่สร้างรายได้
เทคนิคการขุดไผ่
1.เตรียมอุปกรณ์สำหรับขุดให้มีความคมเพื่อให้ง่ายต่อการขุดและลดการใช้แรงให้น้อยลง
2.จากนั้นจึงหาต้นไผ่ที่สมบูรณ์ โดยสังเกตจากการเกิดแขนงของต้นไผ่ที่ตัดหน่อมาแล้ว
3.จากนั้นทำการนำเอาอุปกรณ์สำหรับขุดแทงลงไปในดินเพื่อเป็นการตัดรากให้ออกจากกัน เมื่อได้เหง้าไผ่มาแล้วก็จะสังเกตเห็นความสมบูรณ์ของเหง้าจะเห็นเป็นลักษณะตาที่พร้อมจะออกหน่อต่อไป
4.เมื่อได้เหง้าออกมาแล้ว เราจึงนำมาตัดใบเพื่อกระตุ้นการเกิดใหม่
5.ตัดแต่งกิ่งเสร็จเราจึงนำมาแช่น้ำไว้ประมาณขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง โดยในน้ำที่เราใช้แช่กิ่งให้ใส่ฮอร์โมนหน่อกล้วย 1:200 ลิตร
หมายเหตุ: สำหรับเหง้าที่มีความสมบูรณ์มากหรือเราจะสังเกตการเกิดตราหน่อใน 1 เหง้าเกิดตราหน่อหลายตราหน่อเราสามารถผ่าครึ่งได้ ในหนึ่งเหง้าก็แยกปลุกได้ 2 ต้น
2.การเสียบยอด
1.ใช้ต้นตอเป็นมะม่วงแก้ว หรือมะม่วงกะล่อนเป็นต้นตอ เพราะมะม่วงประเภทนี้เป็นมะม่วงที่หาอาหารกินเก่ง
2.จากนั้นจึงไปหากิ่งมะม่วงที่เราจะนำมาเสียบยอด เป็นกิ่งที่สมบูรณ์ 1 กิ่ง
3.เมื่อได้ต้นตอ และกิ่งที่สมบูรณ์แล้ว จึงนำกิ่งที่สมบูรณ์มาปาดลักษณะปากฉลามประมาณครึ่งหนึ่งของกิ่งดังกล่าว
4.สำหรับต้นตอ เราก็ดูกิ่งที่สมบูรณ์เช่นเดียวกัน เพื่อที่เราจะนำกิ่งที่เราจะนำมาเสียบฝากไว้ โดยการปาดบริเวณกิ่งเช่นเดียวกันโดยอย่าให้เนื้อของกิ่งต้นตอขาดจากกัน
5. นำกิ่งฝากมาทาบบริเวณกิ่งต้นตอให้สนิท จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบโดยลักษณะการพันให้พันจากบนลงล่างเพื่อป้องกันน้ำเข้า
3.วิธีแก้อาการกบท้องอืด
1.ขมิ้นชันบดละเอียด 1 ส่วน
2.น้ำสะอาด
3.อาหารที่ใช้เลี้ยงกบ
ขั้นตอนวิธีการ
1.ให้นำขมิ้นชันบดละเอียดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากับอาหารที่จะนำไปเลี้ยงกบ ในอัตราส่วน 1 :1 ส่วน หรือ
2.นำขมิ้นชันที่บดละเอียดแล้วมาผสมกับน้ำเพื่อให้กบกิน
3.สามารถผสมให้กบกินทุกวันได้
หมายเหตุ : ขมิ้นชันถ้าได้จากใต้จะดี เพราะมีสารที่ช่วยบรรเทาอาการท้องอืดของกบได้

เกียรติประวัติและผลงาน

1.รางวัลชนะเลิศแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปี พ.ศ.2550
2.รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี พ.ศ. 2551
3.ปราชญ์เกษตรของจังหวัดอุทัยธานี
4.รางวัลชมเชยระดับประเทศการประกวดผลงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ปี 2553
5.เกษตรกรดีเด่นสาขาปลูกป่า ปี 2554

มานิตย์ แจงเขตต์การ
ข้อมูลการติดต่อ

163 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด