เกษตรกรต้นแบบ
"อดุลย์ โคลนพันธุ์...ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์..ข้าวคุณธรรม"
คุณอดุลย์ โคลนพันธุ์  จ. อำนาจเจริญ ปี 2553

นายอดุลย์ โคลนพันธุ์ เจ้าของแนวคิดทดลองปลูกข้าวแบบใหม่ "นาเลวดำถี่ นาดีดำห่าง" โครงการข้าวคุณธรรม โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่งร่วมใจ สมาชิกในกลุ่มมีหลักปฏิบัติร่วมกัน คือ ปลูกข้าวอินทรีย์ 100 % โดยไม่ใช้สารเคมีเลย ทำให้ผลผลิตข้าวผ่านการรับรองมาตรฐาน มกท. (มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. คือ สัญลักษณ์แห่งคุณภาพ เพื่อสังคมที่น่าอยู่ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน) อีกทั้งเกษตรกรจะต้องเลิกอบายมุขทุกอย่าง 100% จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มข้าวคุณธรรมได้ ซึ่งผลที่ได้รับจากความมุ่งมั่นของสมาชิกกลุ่มข้าวคุณธรรม คือ สามารถจำหน่ายข้าวคุณธรรมได้ราคาราคาสูงกว่าข้าวอินทรีย์ทั่วไป เพราะข้าวคุณธรรม คือ ผลผลิตข้าวจากชาวนาผู้ปลูกข้าวที่สามารถเลิกอบายมุขทุกอย่าง และยกระดับตัวเองขึ้นมาสู่การเป็นชาวนาคุณธรรม

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1. เทคนิคการปลูกข้าว แบบนาเลวดำถี่ นาดีดำห่าง

ขั้นตอนการทำ :
- ใช้พื้นที่ในการทดลองปลูกข้าว แบบนาเลวดำถี่ นาดีดำห่าง ประมาณ 1 งาน
- รองพื้นแปลงปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพประมาณ 12 กิโลกรัม / 1 งาน และฉีดพ่นบำรุงดินด้วยน้ำหมักเศษอาหาร ในอัตราส่วน 1: 100 ให้ทั่วแปลงปลูก
- ใช้ต้นกล้าปักดำเมื่ออายุ 25 วัน โดยใช้กล้าข้าว 3 กีบ ต่อหนึ่งหลุมปักดำ มีน้ำในแปลงปลูกประมาณ 5-10 เซนติเมตร
- ระยะห่างที่ใช้ปลูก คือ 70x80 เซนติเมตร แล้วใช้เชือกขึงทำแนวระดับ เพื่อให้ต้นกล้าที่ปักดำอยู่ในแนวที่เสมอกันทั่วทั้งแปลง
- ดูแลกำจัดวัชพืชอยู่เสมอ และบำรุงอีกครั้งช่วงข้างตั้งท้อง ด้วยการฉีดพ่นฮอร์โมนน้ำหมักข้าวกล้อง 1.5 ลิตร / 1 งาน โดยหยอดบริเวณหัวแปลงให้ไหลไปตามน้ำให้ทั่วแปลงปลูก หรือฉีดพ่นให้อาหารทางใบก็ได้ ในอัตรา น้ำหมัก 1 ลิตร + น้ำ 200 ลิตร
- รอจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว

2.เทคนิคการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์/b>

มีขั้นตอน ดังนี้
1.หลังเก็บผลผลิตแตงโมอินทรีย์ขายในปลายเดือนเมษายน เริ่มนำปุ๋ยคอกหว่านลงให้ทั่วแปลงนา ประมาณไร่ละ 1 ตัน หรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับสภาพของดิน จากนั้นไถกลบปุ๋ยไว้ให้เข้ากับดิน

2.ต้นเดือนพฤษภาคม เริ่มเตรียมแปลงเพาะปลูกกล้าพันธุ์ โดยการราดน้ำหมักเศษอาหารเข้มข้นให้ทั่วแปลงนาประมาณ 50-100 ลิตร/ไร่ แล้วไถพรวนเตรียมแปลงปลูกกล้าทิ้งไว้ 15 วัน

3. ครบ 15 วัน ไถพรวนอีกครั้งเริ่มหว่านกล้าข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 , ข้าวหอมมะลิ 105 , ข้าวหอมมะลิแดง , และข้าวหอมนิล ซึ่งข้าวแต่ละพันธุ์นั้นเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการคัดเลือกเป็นอย่างดีเพื่อใช้เป็นพันธุ์ข้าวปลูกต่อเนื่องทุกปี ในปริมาณเมล็ดข้าว 15 กิโลกรัม/พื้นที่เพาะกล้า 1 งาน

4.เมื่อกล้าพันธุ์อายุประมาณ 25 วัน ก็ถอนเพื่อปักดำต่อไป เพราะกล้าพันธุ์อายุ 25 วันจะมีความเหมาะสม มีความแตกกอดี

5.สำหรับพื้นที่เพื่อปักดำนั้น ควรเตรียมก่อนปักดำประมาณ 15 วัน โดยใช้น้ำหมักเศษอาหารเข้มข้นราดให้ทั่วแปลงนา ประมาณ 50-100 ลิตร/ไร่ แล้วไถกลบเพื่อช่วยเร่งให้วัชพืชต่างๆย่อยสลายได้ดี

6.ปริมาณน้ำในแปลงนาควรมีความสูงประมาณ 1 ฝ่ามือหรือ 10 เซนติเมตร จึงจะเหมาะสมในการปักดำ

7.การปักดำกล้าพันธุ์ข้าวนั้น ใช้ต้นกล้า 3 กลีบต่อต้น ระยะห่างประมาณ 35-40 เซนติเมตร และใช้ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพรองพื้นก่อนประมาณ 1 กระสอบต่อไร่

8.จากนั้นดูแลรักษาไปเรื่อยๆ และใส่ปุ๋ยน้ำหมักข้าวกล้องในช่วงเดือนกันยายนที่ข้าวเริ่มตั้งท้อง เพื่อเป็นฮอร์โมนช่วยให้เมล็ดข้าวสมบูรณ์ ประมาณ 5 ลิตร/ไร่

9.จากนั้นรอจนกระทั่งเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

3. เทคนิคการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์บริสุทธิ์ ไม่มีข้าวปน

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม :
1. เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามปริมาณที่ต้องการ
2. ไข่ไก่ดิบ 1 ฟอง
3. เกลือ
3. ภาชนะสำหรับใช้แช่เมล็ดพันธุ์ช้าว เช่น โอ่ง หรือถังพลาสติกทึบแสง

ขั้นตอนการทำ
1. เกี่ยวพันธุ์ข้าวที่ต้องการในแปลงนา โดยเลือกต้นที่ห่างจากพันธุ์อื่นๆ 1-2 เมตร ตามปริมาณที่ต้องการ
2. นำรวงข้าวที่เกี่ยว มาผึ่งแดด 2-3 แดด (2-3 วัน)
3. หลังจากนั้นนำมาคัดเลือกรวงที่มีลักษณะรวงใหญ่ ยาว เมล็ดสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยของโรคหรือแมลงรบกวน
4. นำรวงที่คัดเลือกแล้วมานวดรวมกันตากแดด 1-2 แดด จะได้เมล็ดพันธ์ข้าวที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ยังไม่บริสุทธิ์
5. นำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาทำให้ได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ โดยการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่ไว้ในภาชนะ (โอ่งหรือถังพลาสติกทึบแสง) จากนั้นใส่ไข่ไก่ดิบทั้งฟองตามลงไป
6. เทน้ำลงไปในภาชนะพอประมาณ แล้วค่อยๆโรยเกลือตามลงไป จากนั้นคนไปเรื่อยๆ จนไข่ไก่ลอยขึ้นมาพ้นน้ำ จึงหยุดใส่เกลือ เพราะได้น้ำเกลือที่มีความเค็มเหมาะสมแล้ว
7. แช่ข้าวในน้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที ปฏิกิริยานี้จะทำให้เมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ ไม่เต็มเมล็ดลอยขึ้นมา ให้ตักทิ้งให้หมดเหลือไว้เฉพาะเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ซึ่งจมอยู่ก้นภาชนะ
8. จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่คัดแล้วล้างน้ำสะอาดประมาณ 3 ครั้ง แล้วนำไปแช่ในน้ำหมักข้าวกล้อง ในอัตราส่วน น้ำหมักข้าวกล้อง 1 ลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อกระตุ้นการงอก และสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับข้าว
9. เมื่อแช่ข้าวครบ 1 คืน ให้ตักเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นมาใส่กระสอบป่าน พักไว้ให้สะเด็ดน้ำอีก 1 คืน จึงนำไปเพาะปลูกในแปลงนาที่เตรียมไว้

ประโยชน์
-ข้าวที่ได้เป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์ ไม่มีข้าวปน
-ข้าวที่ได้มีความสม่ำเสมอทั้งคุณภาพและรสชาติการหุงต้ม สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และเวลานำไปขายไม่ถูกกดราคา
-วิธีการนี้สามารถใช้ได้กับข้าวทุกสายพันธุ์

4. วิธีการทำน้ำหมักข้าวกล้อง

วัตถุดิบ :
1. ใช้ข้าวกล้องนึ่งสุก 18 กิโลกรัม
2. แป้งข้าวหมาก 25 ลูก
3. กากน้ำตาล 25 กิโลกรัม
4. น้ำเปล่าอีก 100 ลิตร

วิธีการทำ :
นึ่งข้าวกล้องให้สุกแล้วพักไว้ให้เย็น จากนั้นนำไปใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ (ถังพลาสติกทึบแสง ที่มีฝาปิดสนิท) เทน้ำตามลงไปพอท่วมข้าว เพื่อให้ข้าวไม่จับตัวเป็นก้อน บดแป้งข้าวหมากให้ละเอียดแล้วนำไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันกับข้าว ปิดฝาให้สนิทตั้งไว้ในร่มประมาณ 15 วัน เมื่อหมักครบ 15 วัน เปิดฝาถังเติมกากน้ำตาลจำนวน 25 กิโลกรัม และน้ำเปล่า 100 ลิตร คนให้เข้ากันจากนั้นหมักต่ออีก 1 เดือน ก็จะได้น้ำหมักข้าวกล้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ประโยชน์และการนำไปใช้ :
น้ำหมักข้าวกล้อง 1 ลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อกระตุ้นการงอก และสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับข้าว

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2553
-ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่งร่วมใจ
-ประธานศูนย์ข้าวคุณธรรมสาขาโนนค้อทุ่ง
-รางวัล Organic Agriculture Certification Thailand
-รางวัลมาตรฐานรับรองแหล่งผลิตพืช ประเภทข้าว หรือ มาตรฐาน Q จากกรมวิชาการเกษตร
-รางวัล OTOP ปี 2552 ประเภท ข้าวหอมมะลิไร้สารพิษ จากกรมพัฒนาชุมชน

อดุลย์ โคลนพันธุ์
ข้อมูลการติดต่อ

60 ม.5 บ.โนนค้อทุ่ง ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด