เกษตรกรต้นแบบ
"บัญญัติ ชาญฟั่น...ผลิตมะม่วงส่งออกทั้งในและนอกฤดู ได้ GAP"
คุณบัญญัติ ชาญฟั่น  จ. พิษณุโลก ปี 2553

คุณบัญญัติ ชาญฟั่น ประธานกลุ่มวิสาสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงส่งออกบ้านหนองหินและเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลก สาขาพืชสวน เกษตรกรผู้เป็นแกนนำในการนำพากลุ่มผู้ปลูกมะม่วงส่งออกมีความก้าวหน้าและความสำเร็จของกลุ่มที่สามารถผลิตมะม่วงมีคุณภาพส่งขายตลาดต่างๆ โดยแยกการขายผลผลิตได้ 3 ประเภท คือ 1.การขายผลสดให้บริษัทต่างๆ ส่งตลาดต่างประเทศ 2.การขายผลสดให้กับบริษัท โรงงาน แปรรูป แช่แข็ง 3.การขายผลสดให้กับพ่อค้ภายในประเทศ จึงทำให้กลุ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนชาวสวนทั่วไป ได้มาเยี่ยมชม ทำให้กลุ่มได้รับการยกย่อง ชื่มชม ถึงความสามารถนี้ จนทำให้นายบัญญัติ ชาญฟั่น ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลก สาขาพืชสวน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

เทคนิคการบังคับให้มะม่วงออกดอก
การบังคับให้ต้นมะม่วงออกดอก ทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมกันมากในปัจจุบันก็คือ การใช้สารพาโคลบิวทราโชล (ชื่อการค้าคือ คัลทาร์ โดยราดสารนี้ลงในดินรอบๆ ต้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้คือ
- ต้องบำรุงต้นมะม่วงให้สมบูรณ์เต็มที่ก่อน กล่าวคือ หลังจากเก็บผลแล้วให้ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ เพื่อให้ต้นมะม่วงสมบูรณ์เต็มที่ หลังจากนั้นปล่อยให้มะม่วงแตกใบอ่อนอย่างน้อย 2 ชุด
- ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการใช้สารคือ ช่วงที่ใบยังอยู่ในระยะใบอ่อน หรือใบพวง
- ก่อนราดสาร ควรตรวจดูดินที่มีความชื้นพอสมควร และเมื่อราดสารลงดินแล้ว ให้รดน้ำตามด้วยเพื่อรากดูดสารได้อย่างเต็มที่
- หลังจากราดสารประมาณ 2 เดือน ถึง 2 เดือนครึ่ง มะม่วงจะออกดอก (พวกออกดอกไม่ยากนัก ส่วนพวกที่ไม่ออกดอกภายใน 2 เดือนครึ่ง อาจใช้สารกระตุ้นการแตกตาช่วย เช่น ใช้โปรแตสเซี่ยมไนเตรท 2.5% หรือ ไทโอยูเรีย 0.5% พ่นให้ทั่วทั้งต้น จะทำให้การออกดอกเป็นไปอย่างสม่ำเสมอทั้งต้น
- อัตราการใช้สารพาโคลบิวทราโซลเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดและอายุของต้นมะม่วง
- การรดด้วยสารพาโคลบิวทราโซลให้รดทั่วบริเวณทรงพุ่มอย่างสม่ำเสมอ

เกียรติประวัติและผลงาน

- เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2553
- เกษตรกรดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลก สาขาพืชสวน
- ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอวังทอง
- ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดในการประกวดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก
- ประธานกลุ่มและก่อตั้งกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงส่งออกบ้านหนองหินจนเป็นผลสำเร็จในปี 2550 ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะม่วงและนำเงินตราเข้ากลุ่มและเกษตรกรภายใน,นอกตำบล,อำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาทต่อปี

บัญญัติ ชาญฟั่น
ข้อมูลการติดต่อ

103 ม. 11 บ.หนองหิน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด