เกษตรกรต้นแบบ
"นงนุช คำคง...เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพี่ยงแบบครบวงจร"
คุณนงนุช คำคง  จ. อ่างทอง ปี 2552

ผู้ใหญ่จอย ได้ทำความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวางแนวคิด "3 ห่วง 2 เงื่อนไข" ประกอบด้วย "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน" บนเงื่อนไข "ความรู้และคุณธรรม" ภายหลังจากนำพาชาวบ้าน ให้รู้จักวิธีคิดที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขหลังเจอภัยพิบัติ เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ ชุมชนของผู้ใหญ่จอยจึงเริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายไปทั่ว เพราะนอกจากจะต้องเป็นวิทยากรภาคสนามคอยบรรยาย ให้ความรู้จากประสบการณ์ตรงแก่ผู้มาเยือนบ้านแห หลายคณะแล้ว ผู้ใหญ่จอยยังทำหน้าที่เป็นครูพิเศษภาคสนาม ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ขอเข้าไป ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับปรุงเนื้อหาการเรียน การสอน ของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรได้แก่ผลิตภัณฑ์กล้วยอบแผ่น ที่ไดม้าตรฐาน ผลิตมะม่วงไร้สารพิษ

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

สูตรการทำ ฮอร์โมนเร่งใบ กิ่ง ราก
วัสดุที่ใช้
1.พืชตระกูลผัก 1 กิโลกรัม
2.พืชตระกูลหญ้า 1 กิโลกรัม
3.ตระกูลถั่ว 1 กิโลกรัม
4.กากน้ำตาล
5.น้ำ(น้ำธรรมดา ,น้ำซาวข้าว,น้ำมะพร้าว) จำนวน 10 ลิตร

วิธีการทำ สามารถหมักได้ 2 แบบ

1.หั่นพืชสีเขียวเป็นชิ้นเล็กๆคลุกกับกากน้ำตาล หมักไว้ในถังพลาสติกทึบแสง ปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่ม 15 วัน
(หลังจาก 15 วัน ไปแล้วจะสังเกตได้ว่ามีราสีขาวเกิดขึ้น) หลังจากนั้นให้ใส่น้ำลงไปหมักให้ครบ 3 เดือน
หรือ 2.หั่นพืชสีเขียวเป็นชิ้นเล็กๆคลุกกับกากาน้ำตาล และน้ำ 10 ลิตรทำการหมักไว้ในถังพลาสติกทึบแสง ปิดฝาแล้วเก็บไว้ในที่ร่ม หมักทิ้งไว้ 3 เดือน

วิธีใช้
น้ำ 1 ปี๊บ หรือประมาณ 20 ลิตร+น้ำหมัก 2-3 ช้อนโต๊ะ+กากน้ำตาล หรือน้ำตาลทรายแดง 2 ช้อนโต๊ะ

สำหรับสูตรฮอร์โมนเร่งใบ กิ่ง และราก นั้น อยู่ในฐานการเรียนรู้ ภายในศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก หากท่านใดสนใจต้องการเข้ามาศึกษาดูงาน สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณนงนุช คำคง หรือผู้ใหญ่จอยศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแห อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เส้นทางอ่างทอง-ป่าโมก หรือโทร.035-612836 087-4068029 ได้ทุกวัน โดยผู้ใหญ่จอยได้เน้นย้ำว่า ยินดีที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งหมด สำหรับท่านที่สนใจเพื่อเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินไทย ซึ่งเป็นแผ่นดินบ้านเกิด และอยากเห็นเกษตรกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่มีหนี้ไม่มีสิน สามารถพึ่งพาตนเองได้

เกียรติประวัติและผลงาน

- ปี 2553 รางวลัเกียรติบตัรการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคร้ังที่2
ประเภทประชาชนทวั่ ไป
- ปี 2553 รางวลัชมเชยการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคร้ังที่2
ด้านนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่(กลุ่มชนชนตน้แบบเพื่อนพ่ึง(ภา)ยามยาก)
- ปี 2552 รางวลัพระราชทานกองทุนแม่ของแผน่ ดิน
- ปี 2551 รางวลัอาสาสมคัรดีเด่นแห่งชาติ
- ปี2550 รางวลัหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ

55 หมู่2 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด