เกษตรกรต้นแบบ
"ชะลิต ระวังภัย...ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน"
คุณชะลิต ระวังภัย  จ. ระนอง ปี 2552

เกษตรกรแห่งบ้านลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง เจ้าของผลงานทางด้านการเกษตรมากมาย และยังดำรงตำแหน่งประธานกสภาเกษตรกร จ.ระนอง และสมาชิกเกษตรกรระดับชาติ เพื่อเป็นตัวแทนพี่น้องชาวเกษตรกรในการจัดการเรื่องการเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน สามารถดูแลให้ปาล์มน้ำมันมีผลผลิตตลอดทั้งปี พร้อมยังมีการปลูกมังคุดแซมในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสร้างระบบน้ำและการให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นจากเปลือกกาแฟเทคนิคการจัดการมังคุดภายในสวนสร้างบ่อเก็บน้ำทิ้งในครัวเรือนใช้ไม่ไผ่มาประยุกต์เลี้ยงกบอยู่หอ โดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมการนำเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เข้าร่วมให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงสามารถสร้างจุดเด่นในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันด้วยสูตรความสำเร็จโดยต้องสร้างพลังให้ตนเองก่อนใฝ่รู้อยากทดลองศึกษา ทำความรู้จักกับปาล์มน้ำมันอย่างลึกซึ้ง เพิ่มจุลินทรีย์ให้แก่ดินโดยใส่ปุ๋ยหมักบำรุงดิน รู้จักสังเกตเพื่อจะได้บำรุงให้ตรงจุดเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณที่มากและได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันมากด้วย

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1. การเลี้ยงกบหอ
การเลี้ยงกบหอ เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ประยุกต์แนวการเลี้ยงกบให้เข้ากับสภาพพื้นที่ ที่มีอยู่อย่างจำกัดและไม่ต้องยุ่งยากในการทำความสะอาดบ่อ ซึ่งเกษตรกรสามารทำได้ดังนี้
วัสดุอุปกรณ์
- บ่อซีเมนต์
- อิฐ
- ไม้กระดาน ความกว้าง 5-6 นิ้ว ความยาวเท่ากับขนาดของบ่อ
ขั้นตอนการเลี้ยง
- นำอิฐมาวางไว้บริเวณด้านในของขอบบ่อทั้ง 4 ด้าน
- จากนั้นนำแผ่นไม้กระดานมาวางพาดบนอิฐเป็นชั้น ๆ ให้ครบ 4 ชั้น หรืออาจจะมากกว่าก็ได้
- เปิดน้ำเข้าไปในบ่อ โดยให้มีความสูงเท่ากับกระดานแผ่นแรก
- นำลูกกบมาเลี้ยงให้อาหารและดูแลตามปกติ
- ทำความสะอาดบ่อทุก ๆ 2 วัน
ข้อดีของการเลี้ยงกบหอ
- กบไม่เครียด โตเร็ว
- สะดวกในการเลี้ยงและดูแลกบ
- ง่ายต่อการทำความสะอาดบ่อ


2.การหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากวัสดุที่หาได้จากธรรมชาติ
วัสดุและอุปกรณ์
- เปลือกกาแฟแห้งที่สีแล้ว จำนวน 2 กระสอบ
- มูลสัตว์ จำนวน 1 กระสอบ
- EM จำนวน 1 ลิตร
- พลาสติกสำหรับคุม
วิธีการทำ
- ทำกองปุ๋ยหมักไว้ในที่ร่มนำส่วนผสมทั้งหมดหมักรวมกัน นำ EM ราดบนกองโดยให้มีความชื้นประมาณ 60% กลับกองทุกอาทิตย์ หมักไว้ 30 วันก็สามารถนำมาใช้ได้
- อัตราการใช้ นำไปใส่โคนต้นมังคุดอัตราส่วน 1 กิโลกรัม/ต้น เพื่อทำให้ผลดกดีและเป็นการบำรุงดินให้มีคุณภาพดีอีกด้วย

เกียรติประวัติและผลงาน

- เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552
- เกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ระดับจังหวัดระนอง ปี 2552
- ศูนย์การเรียนรู้ดีเด่นของเกษตรกรในตำบลลำเลียง จังหวัดระนอง จากสนง.เกษตรและสหกรณ์จ.ระนอง

ชะลิต ระวังภัย
ข้อมูลการติดต่อ

29 ม7 บ้านสองแพรก ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด