เกษตรกรต้นแบบ
"ประวิทย์ ภูมิระวิ...ผู้ริเริ่มทำการเกษตรแบบครบวงจร ลดต้นทุนการผลิตได้ 90%"
คุณประวิทย์ ภูมิระวิ  จ. ชุมพร ปี 2552

นายประวิทย์ ภูิมิระวิ(กำนันเคว็ท)เจ้าของรางวัลมากมายทางด้านการเกษตร แกนนำชุมชนโครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่ชาวบ้านให้การยอมรับนับถือ ด้วยความเสียสละที่กำนันเคว็ท มีให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขโดยไม่หวังผลตอบแทน ชื่อเสียงของกำนันเคว็ทเริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศอีกครั้ง เมื่อชุมชนตำบลวังตะกอได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2551 จากการเป็นต้นแบบสร้างความร่วมมือในการสร้างพื้นที่สีเขียว และจัดทำธนาคารต้นไม้ คุณประวิทย์ยังมีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน สำหรับสวนของกำนันเคว็ท มี การทำเกษตรแบบผสมผสานอย่างครบวงจร คือ มีการปลูกพืช ทำนา เลี้ยงสัตว์ และบริหารแหล่งน้ำ มีการจัดการน้ำที่ดีจากการจัดการน้ำโดยลอกเลียนธรรมชาติ ศึกษาภูมิประเทศ สำรวจพื้นที่ ใช้พื้นที่ให้เป็นธรรมชาติ ทำ อีเอ็มบอลเพื่อเป็นปุ๋ยและรักษาคุณภาพน้ำ การขุดบ่อเลี้ยงปลาทุกชนิด ปลูกบอน ไผ่ ริมสระ ปลูกปาล์ม พืชผักสวนครัว ผลไม้ เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เป็ด ไก่ วัว ทำนา ซึ่งสอดคล้องกับการเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักคิดและการใช้ชีวิต

เริ่มทำเกษตรแบบผสมผสานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 แนวคิดในการทำเกษตรแบบผสมผสานของกำนันเคว็ทได้มาจากการเรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์ของตัวเอง เริ่มจากการมองเห็นปัญหาของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น การปลูกทุเรียน หรือปาล์มเพื่อขายเพียงอย่างเดียว แล้วนำเงินมาซื้อทุกอย่าง เพราะเราไม่สามารถกินทุเรียนแล้ว ดำรงชีวิตอยู่ได้ กำนันเคว็ทเลยเริ่มคิดว่าถ้าจะทำสวนปาล์ม ขายปาล์มเพื่อแลกเงินแล้วนำเงินมาซื้อ ทุกอย่างนั้น ไม่น่าจะเป็นความคิดที่ดี จึงเริ่มต้นคิดทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายๆ อย่างบนที่ดินผืนเดียว เลียนแบบจากธรรมชาติ เน้นการใช้ธรรมชาติเป็นตัวขับเคลื่อน และอาศัย หลักของการพึ่งพา เพราะเชื่อว่าธรรมชาติสามารถขับเคลื่อนเองได้ เช่น ทำการเกษตรโดย ปราศจากการใช้สารเคมี เพราะกำนันเคว็ทเชื่อว่าปุ๋ยที่ดีที่สุดต้องมาจากธรรมชาติ

ความสามารถอันโดดเด่น

1.การเลี้ยงหมูลานแบบไม่มีกลิ่น ได้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการเกษตร

ขั้นตอนและวิธีการทำ
-หาพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น เนิน ปลวก
-ที่โล่ง ที่เหมาะสมที่สุด มีแต่กำไร

1.เมื่อได้สถานที่ที่เหมาะสม ทำเล้าหมูแบบง่ายๆใช้วัสดุเช่น ไม้ไผ่ ทำแบบโบราณ วางซ้อนทับเป็นชั้นๆหรือตาข่ายกรงหมา
2.หลังคา ไม่ทึบ ให้มีช่องระบายอากาศ
3.ไม่ต้องเทพื้น ให้เอาอุปกรณ์รองพื้น เช่น แกลบ ขุยมะพร้าว หรือก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว นำมารองพื้นให้หนาประมาณ 10 เซนติเมตร สำหรับเลี้ยงหมู 5 ตัว ควรใช้ เนื้อที่ 3*4 เมตร เท่ากับ 12 ตารางเมตร ต่อหมู 5 ตัว

วิธีการที่ 1 ให้ดูมุมเล้าหมู เราอยากให้หมู อุจจาระมุมไหน วันแรกที่นำลูกหมูเข้าเล้า ให้หย่อนลูกหมูมุมนั้น
หลังจากนั้น หมูจะมาอุจจาระตรงมุมนั้นทุกวัน และทุกๆ 2 วัน เอาวัสดุ แกลบ ขลุยมะพร้าว มาปิดทับขี้หมู ตามด้วยน้ำหมักรสหวาน สูตร 3 -1 -5

2. การทำหมักรสหวาน สูตร 3-1-5

วัสดุอุปกรณ์

1.น้ำตาล 1 ส่วน
2.ผลไม้รสหวาน 3 ส่วน
3.น้ำเปล่า 5 ส่วน
4.ถังสำหรับหมัก

วิธีการทำ
หมักส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันปิดฝาทิ้งไว้ หมักนานกว่า 7 วัน ก็สามารถนำมาใช้งานได้

3.การทำ EM บอล เพื่อเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับพืช ผัก ผลไม้

วัสดุอุปกรณ์
1.ขี้วัวแห้ง ขี้ไก่แห้ง ขี้หมูแห้ง
2.น้ำหมักเศษอาหาร
3.รำ
4.ดินเหนียว
นำส่วนผสมทั้งหมดมาขยำให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมๆ จากนั้นก็สามารถไปวางตามใ้ต้ต้นไม้ พืชผลต่างๆในสวนได้เป็นปุ๋ยชั้นดี ปริมาณการใช้ 4 ก้อน/1 ต้น

4.การทำ EM บอล เพื่อรักษาคุณภาพน้ำ

วัสดุอุปกรณ์
1.รำละเอียด
2.โดโลไมท์
3.กากน้ำตาล
4.ปูนขาว

วิธีการทำ
นำส่วนผสมทั้งหมดในอัตราส่วนเท่าๆกันมาผสมให้เข้ากัน จากนั้นก็ขยำให้เป็นก้อนก็สามารถนำไปใช้งานได้

การนำไปใช้
นำไปโยนตามแหล่งน้ำ บ่อน้ำ ต่างๆ จะช่วยปรับสภาพน้ำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้น

เกียรติประวัติและผลงาน

-ชนะเลิศการบำรุงรักษาต้นไม้แปลงปี 2542 และ ปี 2545
-ผู้นำเกษตรกรดีเด่น ปี 2542
-รางวัลเขียวขจี ปี 2543
-รางวัลพัฒนาชุมชน ปี 2543
-กำนันยอดเยี่ยมแหนบทองคำ ปี 2546
-รางวัลต่อสู้เอาชนะพืชยางพารา ปาล์มน้ำมัน ปี 2549
-รางวัลปราชญ์เกษตรชุมชน
-รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2552
-รางวัลเกตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552
-ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงตำบลวังตะกอ
-รางวัลพัฒนาโครงการรักษ์น้ำ

ประวิทย์ ภูมิระวิ
ข้อมูลการติดต่อ

12 ม.2 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด