เกษตรกรต้นแบบ
"หวัน เรืองตื้อ: ทำเกษตรแบบผสมผสานและปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวชื่อ หวัน 1"
คุณหวัน เรืองตื้อ  จ. น่าน ปี 2551

นายหวัน เรืองตื้อ ปราชญ์ชาวบ้านผู้ทำการเกษตรผสมผสาน บ้านหาดเค็ด ตำบลเมืองจัง กิ่ง อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน มีการปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด มีการทำปศุสัตว์ เลี้ยงวัวเนื้อ เลี้ยงปลาดุก ทำการผสมพันธุ์ฟักทอง และ มีความโดดเด่นเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ เจ้าของพันธุ์ข้าวเหนียวหวัน 1 ที่ได้มาจากความพยายามของนายหวัน เรืองตื้อ เกษตรกรนักปรับปรุงพันธุ์ข้าว โดยนำพันธุ์ข้าว 2 พันธุ์มาผสมกัน คือ พันธุ์หอมทุ่ง และ พันธุ์ กข 6 ที่ได้จากการคัดเลือกนานถึวถึง 8 ชั่วรุ่นก่อนจะได้เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวหวัน 1 ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งพันธุ์ข้าวเหนียวหวัน 1 นั้นมีจุดเด่น คือ ลำต้นแข็งแรง แตกกอสูง เมล็ดต่อรวงสูง ลักษณะเมล็ดไม่เรียวมาก หอม หุงกินอร่อย

หลักคิดและการใช้ชีวิต

หลังจากกระจายพันธุ์นี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า 3 ปี ข้าวเหนียวพันธุ์หวัน 1 ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในแถบจังหวัดน่าน นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาสายพันธุ์เป็นข้าวเหนียวพันธุ์หวัน 2 และพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ อีกทั้งมีเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้สนใจในราคาพิเศษ เป็นวิทยากรอาสาในการให้ความรู้ด้านเกษตรพอเพียงและเรื่องขยายพันธุ์พืชต่างๆ รวมทั้งได้เปิดพื้นที่การเกษตรของตนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เคยได้รับรางวัลชาวนานักปรับปรุงพันธุ์ข้าวปี 2550 จากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว คลองหลวง ปทุมธานี และอีกหลายๆรางวัลอันน่าภาคภูมิใจ

ความสามารถอันโดดเด่น

หลักการคัดเลือกพันธุ์ข้าวโดยวิธีวางรวงเพื่อให้ได้ต้นข้าวสำหรับทำพันธุ์
- เลือกรวงข้าวสุกเหลืองพันธุ์เดียวกันที่เมล็ดเต่งและมีความสมบูรณ์ที่สุด เด็ดมาเป็นรวงๆ
- นำมาเพาะในแปลง โดยสร้างแปลงให้เหมือนกับแปลงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวางเป็นรวงๆ ในแนวยาวเป็นแถว ห่างกันประมาณ 1 คืบ
- ดูแลจนกระทั่งเมล็ดงอกเป็นต้นกล้า ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 25-30 วัน
- ย้ายกล้าไปปลูกในแปลงปลูก โดยปลูก 1 แถวต่อ 1 รวงให้สุดแถว โดยแยกปลูกเพียงทีละ 1 ต้น เป็นแถวดังกล่าว ห้ามนำต้นข้าวจากในรวงเดียวกันไปปลูกแถวอื่น ให้ปลูกเฉพาะในแถวเดียวกันเท่านั้น
- ดูแลตามปกติจนกระทั่งข้าวออกรวง ให้สังเกตว่าข้าวแถวใดไม่ตรงตามลักษณะพันธุ์ คือมีลักษณะพันธุ์อื่น ไม่สมบูรณ์ ให้ตัดออกให้หมดทั้งแถว
- ถ้าข้าวแถวใดตรงตามลักษณะพันธุ์ที่ต้องการให้เก็บเกี่ยวทั้งหมดแถว ไว้ทำพันธุ์ต่อไป

เกียรติประวัติและผลงาน

- รางวัลชาวนานักปรับปรุงพันธุ์ข้าวปี 2550 จากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว คลองหลวง ปทุมธานี
- ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้าวไทย สาขา ผสมพันธุ์ข้าวเหนียวหวัน1 ปี 2550
- รางวัลที่ 1 เกษตรกรดีเด่น สาขาทำนาข้าว จังหวัดน่าน ปี 2550
- เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551
- เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทบุคคล จังหวัดน่าน ปี 2552

แปลงนา
ข้อมูลการติดต่อ

88 ม.1บ้านหาดเค็ด ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด