เกษตรกรต้นแบบ
"นิยม จิตระดิษฐ์...ผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายพันธุ์ไม้ตระกูลส้ม..โดยใช้ต้นกระสังมาเป็นต้นตอ"
คุณนิยม จิตระดิษฐ์  จ. สุรินทร์ ปี 2552

คุณพ่อนิยม จิตระดิษฐ์ เกษตกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552 เกษตรกรต้นแบบ ที่ล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูกมาโดยตลอด แต่ไม่ได้ท้อใจมุ่งมั่นตั้งใจจนประสบความสำเร็จในชีวิต มีการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเกษตรผสมผสานให้ชาวบ้านและผู้สนใจได้รับรู้พร้อมนำไปปฎิบัติในเรื่องวิถีชีวิตด้านการเกษตร มีการคิดค้นเทคนิคการขยายพันธุ์พืชและการเพาะพันธุ์โดยวิธีติดตา โดยใช้ต้นตอกระสัง นำพืชตระกูลส้มมาติดตาขยายพันธุ์ และมีเทคนิคเสียบยอด ตอนกิ่ง เพาะเมล็ดพันธุ์ ทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เอง เน้นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ โดยนำหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในครอบครัวจนทำให้ตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้นมาถึงทุกวันนี้

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

การติดตามะนาวบนต้นกระสังเพื่อความคงทนของพืช

วัสดุอุปกรณ์
1.กรรไกร สำหรับตัดกิ่งไม้
2.มีดคัตเตอร์
3.ยางพลาสติกสำหรับพันรอบ
4.ดินสอ/ปากกา
5.สลากสำหรับบันทึกชื่อพันธุ์/ วัน เดือน ปี ที่ติดตา
6.ด้ายหรือเชือกไว้ผูกสลากไว้

ขั้นตอนหรือวิธีการทำ
1. เลือกหากิ่งพันธุ์ที่ดีมีความสมบูรณ์ ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป ตามความต้องการ
2. ตัดแต่งกิ่งกระสังให้เรียบร้อย กระสัง 1 ต้น อาจจะติดตาส้มหลาย ๆ ชนิดก็ได้ (ตามต้องการ) แต่ควรจะเหลือกิ่งไว้บ้างเพื่อให้เป็นพี่เลี้ยง (ในการติดตา) ประมาณ 1-2 กิ่ง
3. นำกิ่งพันธุ์ที่เลือกไว้แล้ว กิ่งละ 2 ตา แบ่งเป็นด้านล่าง 1 ตา กับด้านบน 1 ตา
4. ใช้มีดตัดห่างจากตาบน 1 ซม. ให้เป็นรูปปากฉลาม ประมาณ 30 องศา แล้วปาดหลังตาล่างลงเป็นปากฉลาม ประมาณ 80 องศา
5. แล้วตัดเป็นปากฉลามตรงปลายกิ่งพันธุ์ รูปลักษณะพันธุ์ก็จะคล้ายลิ่ม
6. เอาตาพันธุ์ที่ตัดเรียบร้อยแล้ว ไปเทียบวัดกับกิ่งต้นตอที่เตรียมไว้ ใช้มีดปาดจากบนลงมาล่าง ให้ยาวเท่ากับกิ่งพันธุ์ แล้วลอกเปลือกออกให้เหลือประมาณ 1 ซม. จากนั้นเอากิ่งพันธุ์เสียบลงไป
7. ดูว่าชิดกันพอดีแล้วให้ใช้ยางพลาสติกพันจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนจนปิดกิ่งพันธุ์แล้วมัดไว้ให้แน่น
8. จดบันทึกวัน เดือน ปี ชื่อพันธุ์ ที่ทำการติดตาไว้เพื่อจะได้รู้ว่า แตกตายอดเมื่อใด
9. ติดตาไว้ประมาณ 7-15 วัน ก็จะแตกตายอด ให้เอามีดปลายแหลมกรีดบริเวณตายอดเท่านั้น เพื่อปล่อยช่องว่างให้ยอดออกมาเจริญเติบโตและแข็งแรงเต็มที่ จึงค่อย ๆ แกะยางพลาสติกออก
หมายเหตุ วิธีนี้จะทำให้พืชทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้มากกว่าพืชชนิดอื่น ๆ จึงเป็นผลดีต่อการปลูกพืชในสถานที่แห้งแล้ง

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552
-ปราชญชาวบ้าน ปี2551
-เกษตรกรดีเด่นตำบลสำโรง ปี 2555

นิยม จิตระดิษฐ์
ข้อมูลการติดต่อ

4 ม.2 บ.ทัพกระบือ ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด