เกษตรกรต้นแบบ
"ไพรัตน์ ชื่นศรี...เจ้าของโครงการไร่นาป่าผสมแห่งภาคอีสาน"
คุณไพรัตน์ ชื่นศรี  จ. บุรีรัมย์ ปี 2552

นายไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552 เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ผู้ที่น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหัวใจในการดำเนินทำการเกษตร การใช้แปลงเรียนรู้เป็นสถานที่วิจัยการทำเกษตรผสมผสาน เป็นผู้ที่คิดค้นการใชทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่กับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อ.ไพรัตน์ หันหลังให้กับสารเคมี มาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ รวมทั้งมีการพยายามคิดค้นดัดแปลงเครื่องจักร เครื่องมือการเกษตรให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ จนมั่นใจว่าแนวทางที่ทำมาถูกทาง เพราะทุกวันนี้พื้นที่การเกษตรของตนเองได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

การป้องกันโรคในสัตว์น้ำ ด้วยน้ำมูลไส้เดือนดิน
วัตถุดิบ
น้ำมูลไส้เดือนดิน ขนาด 1 ขวด เครื่องดื่มชูกำลัง

การนำไปใช้
นำน้ำมูลไส้เดือนดิน ขนาด 1 ขวด เครื่องดื่มชูกำลัง สำหรับบ่อขนาดเล็ก ไปเทลงในบ่อเลี้ยงปลา กบ หรือสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้

ประโยชน์
ซึ่งในน้ำจะมีการสะสมมูลกบ ปลา สัตว์น้ำ และจากน้ำมูลไส้เดือนที่นำมาสาดลงบ่อเพื่อปรับสภาพ น้ำและป้องกันโรค
ให้กบด้วย พร้อมดับกลิ่นในบ่อกบ

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552
-เศรษฐกิจพอเพียง(กปร.) ปี2554
-เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาปลูกสวนป่า ปี2555
-มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ปี2556

ไพรัตน์ ชื่นศรี
ข้อมูลการติดต่อ

99 ม.7 บ.แสงจันทร์ ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด