เกษตรกรต้นแบบ
"อัษฎางค์ สีหาราช...เจ้าของหลักสูตร..สร้างบำเน็จบำนาญและมรดกให้เกษตรกรด้วยกากปลูกพืชพลังงาน7 ระดับ"
คุณอัษฎางค์ สีหาราช  จ. อุตรดิตถ์ ปี 2552

นายอัษฎางค์ สีหาราช ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ ที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ถึงปัจจุบัน โดยการรวมตัวของคนทำนาแล้วขาดทุน สุขภาพแย่ จากสารเคมีและปุ๋ยเคมีต้นทุนสูง ริเริ่ม แนวคิดลดต้นทุนในการทำการเกษตร (ทำนา) เริ่มจากลดการใช้สารเคมี,ปุ๋ยเคมีจนถึงเลิกใช้และทำข้าวให้มีคุณภาพโดยไม่ง้อพ่อค้าหรือโรงสีจนมีผลิตภัณท์ข้าวกล้อง ตราเพชรคอรุม ของกลุ่มฯได้รับมาตรฐานอาหารปลอดภัย จนถึงปัจจุบันเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ โดยศูนย์ฯ เป็นเครือข่ายของสภาผู้นาชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้เท่าทัน เรียนรู้ และนาไปปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร

หลักคิดและการใช้ชีวิต

การทาน้าหมักจากหอยเชอรี่ และผลไม้สุกจุลินทรีย์ ฮอร์โมนไข่ การทาสารสกัดเพื่อกาจัดและขับไล่แมลงศัตรูพืชจากพืชสมุนไพร การเพาะเลี้ยงและขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย การผลิตและดูแลเมล็ดพันธุ์ข้าว การแปรรูปข้าวและการตลาด (โรงสีข้าวชุมชน) การผลิตน้ายาเอนกประสงค์ การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และการบริหารจัดการโรงงานปุ๋ย ไร่นาสวนผสม การบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การผลิตน้าส้มควันไม้ และการผลิตไบโอดีเซล ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี2551

ความสามารถอันโดดเด่น

รายละเอียดของภูมิปัญญาแนะนำและสอนให้เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ใช้เอง

วิธีการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อจุลินทรีย์
วัสดุและอุปกรณ์
1)กากน้ำตาลปริมาณ 100 ลิตร (สามารถใช้น้ำตาลทรายแดงแทนได้ น้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม)
2)หัวเชื้อจุลินทรีย์ของ พด. 20 ถุง หรือ อีเอ็ม 20 ลิตร
3)ถังหมักขนาด 150 ลิตร จำนวน 10 ใบ
4)ปั้มลมให้อากาศ สามารถใช้ปั้มลมที่ใช้กับตู้ปลาก็ได้ โดยต่อสายยางแยกใช้หัวทรายพ่นให้อากาศแก่จุลินทรีย์ในถังให้ครบ 10 ใบ

วิธีการ
1)เติมน้ำสะอาดลงในถังขนาด 150 ลิตร ให้ได้ปริมาณประมาณ 3 ใน 4 ของความสูงถังหรือประมาณ 100 - 120 ลิตร
2)เติมน้ำตาลหรือกากน้ำตาลประมาณ 10% - 15% ของปริมาตรน้ำ
3)เทหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ขวด หรือ 1 ลิตร หรือ 1 ซองลงในถัง กวนผสมให้เข้ากัน
4)ต่อสายยางท่อให้อากาศจากปั้มลม โดยให้อากาศอย่างต่อเนื่องผ่านหัวทรายเป็นเวลา 5 – 7 วัน เชื้อจุลินทรีย์จะขยายเพิ่มจำนวนพร้อมนำเอาไปใช้


การนำเชื้อจุลินทรีย์ไปใช้

ใช้เป็นหัวเชื้อในการทำปุ๋ยหมักโดยการราดลงบนกองปุ๋ยระหว่างที่มีการคลุกผสมวัสดุต่างๆให้เข้ากัน หรือนำไปผสมกับกากน้ำตาล 1 ลิตรใช้น้ำ 20 ลิตร แล้วใช้หัวเชื้อเจือจางให้ได้อัตราส่วน 1 : 500 เพื่อราดลงดิน

หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงขยายไว้นี้สามารถใช้เป็นหัวเชื้อในการทำน้ำหมักชีวภาพได้อีกด้วย โดยใช้เติมลงในถังน้ำหมักชีวภาพถังละ 1 ลิตร

เกียรติประวัติและผลงาน

- เป็นคณะกรรมการสนับสนุน การบริหารงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านบริหารจัดการ
- เป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน 4 จังหวัด (น่าน, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, พิจิตร)ปี พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน
- คณะกรรมการข้าวแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์
- ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์
- บุคคลต้นแบบ”คนดีศรีแผ่นดิน” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2551
- เกษตรกรดีเด่นด้านไร่นาสวนผสม ปี 2551ระดับจังหวัด ของกรมส่งเสริมการเกษตร
- เป็นคณะกรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติปี พ.ศ. 2549- 2552
- ได้เข้าเฝ้าและรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวจาก สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2551 ที่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
- รองประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ปี พ.ศ.2548- ปัจจุบัน
- ประธานศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.2550 -ปัจจุบัน
- คณะทำงานขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
-ประธานกองทุนหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2549- ปัจจุบัน
-ประธานด้านยุทธศาสตร์ เกษตรอินทรีย์-ชีวภาพระดับจังหวัด (เครือข่ายองค์กรชุมชน) ปี พ.ศ.2548-ปัจจุบัน
-ประธานคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน
-คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.2552-2555
-คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.2551-ปีปัจจุบัน
-ผู้ประสานงานเครือข่ายโครงการธนาคารต้นไม้จังหวัดอุตรดิตถ์
-คณะกรรมการสำนักงานวิจัยแห่งชาติภาคเหนือ(วช.ภาคเหนือ) ปี 2553-ปัจจุบัน
-รางวัล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2552
-รางวัล งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่5
-รางวัล เกษตรกรไร่นาสวนผสม ปี 2551
-รางวัล อาสาสมัครพลังงานดีเด่น ปี 2552 (อสพน.)
-รางวัลแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2554

อัษฎางค์ สีหาราช
ข้อมูลการติดต่อ

60/2 บ้านม่วงตาล ม.2 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด