เกษตรกรต้นแบบ
"สุรัตน์ รุกขรัตน์: การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการปลูกลำไย"
คุณสุรัตน์ รุกขรัตน์  จ. ลำพูน ปี 2551

นายสุรัตน์เป็นผู้นำหลักในการผลิตปุ๋ยให้กับชาวบ้าน มีความรักและเสียสละต่อชาวบ้านและชุมชนเป็นอย่างมากตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด มีผลลงานที่เป็นประโยชน์มากมาย เช่นเป็นอาสาสมัครที่ปรึกษาของเกษตรกร ระบบการจัดการคุณภาพ GPAลำไย ต.ป่าไผ่ เป็นประธานเกษตรกรอ.ลี้ เป็นวิทยากรของพัฒนาชุมชน รวมทั้งเคยได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากมาย

หลักคิดและการใช้ชีวิต

นายสุรัตน์ รุกขรัตน์ หมอดินอาสาระดับตำบล เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องดินเป็นอย่างดี ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรทั้ง 12 หมู่บ้านในต.บ้านไผ่ และผู้สนใจทั่วไป ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายผลิตปุ๋ยชีวภาพโดยใช้สารเร่งพด.1-8 จากกรมพัฒนาที่ดิน และกลุ่มเกษตรพัฒนาชุมชนตำบลป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน มีสมาชิกกลุ่ม 35 คน ทางกลุ่มได้ปรับพื้นที่สวนลำไยของนายสุรัตน์ให้เป็นฐานเรียนรู้ของชุมชน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำส้มควันไม้ การสกัดฮอร์โมนจากพืช โดยมีชื่อว่า ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตำบลป่าไผ่ซึ่งได้มีชาวบ้านและเกษตรกรที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมและชมการสาธิตของศูนย์ฯ เฉลี่ยถึงปีละไม่ต่ำกว่า 500 คน

ความสามารถอันโดดเด่น

-

เกียรติประวัติและผลงาน

-หมอดินอาสาดีเด่นระดับเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2548
-เกียรติบัตร เรื่อง การอนุรักษ์ดินและน้ำกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2550
- โล่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2550
-วิทยากรกรมพัฒนาที่ดิน
-รางวัลมูลนิธิเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี พ.ศ. 2551
-เกียรติบัตรการประกวดเศรษฐกิจพอเพียงประเภทประชาชนทั่วไป ปี พ.ศ. 2554
-โล่การประกวดการปลูกหญ้าแฝก ปี พ.ศ. 2553
-เกียรติบัตรศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ปี พ.ศ. 2555 ระดับจังหวัด

สุรัตน์ รุกขรัตน์
ข้อมูลการติดต่อ

148 ม.5 บ้านชีวิตใหม่ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด