เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เกิดจากแนวความคิดเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชน ทั่วไปได้รู้จักเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี โดยแนวคิดการคัดเลือก "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" มีความแตกต่างกัน เพื่อต่อยอดความต้องการและการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรม ทั้งนี้ ทุกแนวคิดล้วนมีจุดร่วมสำคัญคือ ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไป
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ประจำปี
2564
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
จากความกล้า กล้าที่จะเปลี่ยนจากอาชีพครูอัตราจ้าง สู่เส้นทางเกษตรกร โดยขณะที่เป็นครู ได้ใช้เวลาว่างที่มีปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่หามาได้จากน้าพักน้าแรง ให้เป็นพื้นที่เกษตร จากเดิมปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียว และเริ่มเห็นว่าการทาพืชเชิงเดี่ยวนั้นไม่ยั่งยืน จึงปรับจากสวนยาง มาปลูกพืชที่หลากหลาย ใช้หลักการที่ว่า "ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก" และปรับพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ก้าวสู่วิถีอินทรีย์ ปลูกผักที่เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างความปลอดภัยได้ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้า ทุกวันนี้ครอบครัวมีความสุข มีรายได้ยั่งยืน และสุขทีได้เดินตามพ่อหลวง บิดาแห่งการเกษตรของไทย
< เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2565
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2563 >