เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เกิดจากแนวความคิดเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชน ทั่วไปได้รู้จักเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี โดยแนวคิดการคัดเลือก "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" มีความแตกต่างกัน เพื่อต่อยอดความต้องการและการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรม ทั้งนี้ ทุกแนวคิดล้วนมีจุดร่วมสำคัญคือ ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไป
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ประจำปี
2565
เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร
"พรานพอเพียง" เริ่มต้นจากการที่เราเห็นปัญหาของชุมชนที่เราอยู่ ทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก รวมถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเริ่มเสื่อมถอยลง ทำให้รู้สึกเสียดายและลุกขึ้นมาทำการเกษตรแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ Zero waste Concept เพื่อเป็นกรอบในการทำงาน และสื่อในการเข้าถึงและแก้ปัญหาให้คนในชุมชน
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2564 >