เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เกิดจากแนวความคิดเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชน ทั่วไปได้รู้จักเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี โดยแนวคิดการคัดเลือก "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" มีความแตกต่างกัน เพื่อต่อยอดความต้องการและการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรม ทั้งนี้ ทุกแนวคิดล้วนมีจุดร่วมสำคัญคือ ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไป
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ประจำปี
2566
เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร
หนุ่มกราฟิกดีไซน์ผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัว กลับมาพลิกฟื้นผืนดินเกษตรเคมีของพ่อแม่ ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” ด้วยความมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน จากระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่ดี รักษาและส่งมอบให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2565 >