ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 27 ส.ค. 2564
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ตลาดเกษตรอินทรีย์
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ถั่วฝักยาว
90.00
บาท/กก.
10.00
ผักคะน้า
150.00
บาท/กก.
30.00
ส้ม
โชกุน
75.00
บาท/กก.
5.00
กล้วย
กล้วยไข่
30.00
บาท/หวี
0.00
กล้วย
กล้วยน้ำว้า
20.00
บาท/หวี
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด