ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 15 ก.ย. 2564
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลา...
จ.ระยอง
45.00
บาท/กก.
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ...
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
บาท/กก.
2.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
บาท/กก.
2.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด