ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 24 มี.ค. 2566
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
สุกรขุน
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
จ.นครปฐม
82.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด