ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 ก.พ. 2567
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ไก่เนื้อ
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์...
จ.ชลบุรี
39.00
บาท/กก.
0.00
ฟาร์มคุณณรงค์ พิพัฒ...
จ.นครปฐม
43.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด