ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 16 ต.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศร...
จ.นครศรีธรรมราช
32.70
บาท/กก.
0.06
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
34.00
บาท/กก.
0.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำ...
จ.สงขลา
35.50
บาท/กก.
0.50
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
36.20
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด