ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ก.ย. 2565
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาค...
จ.สมุทรสาคร
135.00
บาท/กก.
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
145.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด