ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. 2567
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลา...
จ.ระยอง
68.00
บาท/กก.
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ...
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
บาท/กก.
5.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด