ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 16 พ.ค. 2566
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ไก่เนื้อ
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์มคุณณรงค์ พิพัฒ...
จ.นครปฐม
46.00
บาท/กก.
1.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์...
จ.ชลบุรี
46.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด