ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 4 ธ.ค. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
35.00
บาท/กก.
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
58.00
บาท/กก.
0.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
60.00
บาท/กก.
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
60.00
บาท/กก.
0.00
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้...
จ.ชุมพร
65.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด