ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 ก.ย. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
160.00
บาท/กก.
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
160.00
บาท/กก.
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
160.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด