ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 20 เม.ย. 2564
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
35.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด