ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 เม.ย. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
150.00
บาท/กก.
5.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
160.00
บาท/กก.
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุร...
จ.สุราษฎร์ธานี
160.00
บาท/กก.
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
160.00
บาท/กก.
0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
160.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด