ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 20 ส.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.50
บาท/ฟอง
0.00
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.70
บาท/ฟอง
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด