ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 พ.ค. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.90
บาท/ฟอง
0.00
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.10
บาท/ฟอง
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด