ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ม.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
สุกรขุน
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
เอเชียฟาร์ม
จ.อุดรธานี
60.00
บาท/กก.
15.00
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรต...
จ.อุบลราชธานี
62.00
บาท/กก.
0.00
สุดใจฟาร์ม
จ.นครปฐม
64.00
บาท/กก.
6.00
ชัยยุทธฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
71.00
บาท/กก.
0.00
อลงกรณ์ฟาร์ม
จ.เชียงราย
72.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด