ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 4 ส.ค. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ไข่ไก่ (เบอร์ 0)
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.50
บาท/ฟอง
0.00
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.60
บาท/ฟอง
0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.70
บาท/ฟอง
0.00