ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 20 ส.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
เป็ดเนื้อ
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
โรงฆ่าสัตว์ปีกไพรัช
จ.ชลบุรี
60.00
บาท/กก.
0.00
กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษ...
จ.อุบลราชธานี
60.00
บาท/กก.
0.00
บุญมาฟาร์ม
จ.นครปฐม
62.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด