ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 9 ธ.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.20
บาท/ฟอง
0.30
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด