ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 มิ.ย. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.40
บาท/ฟอง
0.10
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.50
บาท/ฟอง
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด