ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 28 ม.ค. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ไก่เนื้อ (ไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม)
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
CPF ประเทศไทย(สุราษฎ...
จ.สุราษฎร์ธานี
40.00
บาท/กก.
1.00