ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 24 ม.ค. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
มัมไทย
มัมกระดุมสีขาว
80.00
บาท/มัด
0.00
เฟิร์น
เกล็ดหอย
30.00
บาท/กำ
0.00
ยิปซี
สีขาว
250.00
บาท/มัด
0.00
ปริก
250.00
บาท/กำ
0.00
กล้วยไม้
ขาวสนาน
100.00
บาท/มัด
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด