ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 พ.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
เห็ด
เห็ดหอมจีน ขนาดใหญ่
350.00
บาท/กก.
20.00
ธัญพืช
เม็ดมะม่วงหิมพานต์
450.00
บาท/กก.
0.00
ผลไม้
ส้มเขียวหวาน
85.00
บาท/กก.
5.00
เนื้อสัตว์
เอ็นหมู
230.00
บาท/กก.
0.00
ผลไม้
แอปเปิ้ลเขียว
25.00
บาท/ลูก
5.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด