ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 20 มี.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
เยียบีร่า จีน
สีเหลือง
60.00
บาท/มัด
0.00
ดอกรัก
สีเขียว
70.00
บาท/ลิตร
0.00
แวนด้า
สีคราม
100.00
บาท/กำ
0.00
ดอกมากาเร็ต
สีชมพูบานเย็น
60.00
บาท/มัด
0.00
ดาวเรือง
สีทอง ขนาดเล็ก
35.00
บาท/ถุง100ดอก
15.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด