ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 16 พ.ย. 2561
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
สมุนไพร
กระเจี๊ยบแห้ง
150.00
บาท/กก.
30.00
หูฉลาม
ขนาด 1-2 นิ้ว
5,000.00
บาท/กก.
500.00
ผลไม้
แอปเปิ้ลเขียว
25.00
บาท/ลูก
0.00
อาหารแห้ง
ใบปอ
70.00
บาท/กก.
0.00
ผัก
ใบปอสด
70.00
บาท/กก.
10.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด