เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมชลต่อยอดธนาคารน้ำใต้ดิน

01 กรกฏาคม 2559
6,944
นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานมีความสนใจทำการศึกษาความเป็นไปได้โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งสถาบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ และกรมทหารราบที่ 6 ได้ทดลองดำเนินการประสบผลสำเร็จมาแล้วที่บริเวณบ้านหนองปลาดุก ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานและที่ประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี ในขณะเดียวกันในช่วงฤดูน้ำหลากก็ประสบปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำมีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน
สำหรับการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้น มีหลักการง่ายๆ คือ ขุดสระหรือบ่อลึกเพื่อให้น้ำขังและซึมลงสู่ใต้ดิน เป็นน้ำบาดาลและจะถูกสูบมาใช้เมื่อยามหน้าแล้ง ซึ่งที่บ้านหนองปลาดุกได้มีการขุดสระเพื่อเก็บน้ำในฤดูน้ำหลากช่วงต้นปีจำนวน 11 บ่อ โดยขุดให้ลึกถึงชั้นหินอุ้มน้ำที่ระดับ 5-10 เมตร ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ กระจายตามจุดรับน้ำของลำห้วยสายต่างๆ ซึ่งราษฎรที่อยู่ภายในรัศมีประมาณ 8 กิโลเมตรของสระเก็บน้ำจะสามารถสูบน้ำไปใช้ได้

"ในหน้าแล้งที่ผ่านมาชาวบ้านบริเวณนี้ไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง และยังมีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกด้วย
จึงนับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานและเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมด้วย"
นายอนันต์กล่าว

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการธนาคารน้ำใต้ดินที่อำเภอ น้ำยืน เป็นโมเดลที่กรมชลประทานสนใจและมองว่าสามารถแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้จริง แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการศึกษาวิธีการทางเทคนิคต่างๆ อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งศึกษาเพิ่มเติมให้ครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น เพื่อจะนำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืน


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมชลต่อยอดธนาคารน้ำใต้ดิน". 1-7-59. แนวหน้า : เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/223383