เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรฯถกจีนคุมสารอันตราย ต้องขึ้นทะเบียนก่อนส่งมาไทย

30 มิถุนายน 2559
3,094
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า แต่ละปีไทยมีการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรสูงมาก ทั้งสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันและกำจัดโรคพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารกำจัดหอยและหอยทาก และสารกำจัดไส้เดือนฝอย เป็นต้น โดยเฉพาะการนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีปริมาณการนำเข้าสูงสุด โดยปีที่ผ่านมามีการนำเข้ามากถึง 110,650.37 ตัน มีปริมาณสารสำคัญ จำนวน 55,157.51 ตัน มูลค่ารวมกว่า 9,659.91 ล้านบาท และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559 นี้ ไทยได้มีการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรจากจีนแล้วกว่า 48,293.74 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,766.32 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม กรมวิชาการเกษตรได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่เดินทางไปจีน เพื่อร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน Institute for the Control of Agrochemicals, Ministry of Agriculture หรืออิคามา (ICAMA) ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้รัฐบาลกลางของจีน เพื่อประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการควบคุมการส่งออกและนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรระหว่างไทย-จีน โดยฝ่ายไทยได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการตรวจสอบโรงงานผลิตสารเคมีเกษตรของจีน เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยปกป้องเกษตรกรภายในประเทศให้ได้รับหรือได้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

โอกาสเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรยังได้ตรวจสอบการควบคุมและการจัดการระบบการผลิตในโรงงานผลิตสารเคมีเกษตรที่หน่วยงานราชการของจีนรับรองมาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของมณฑลเจียงซู มณฑลซินเจียง และมณฑลชานตง พร้อมตรวจสอบห้องปฏิบัติการ (Lab) ทดสอบประสิทธิภาพหรือทดสอบความเป็นพิษสารเคมีเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจีแอลพี (GLP หรือ Good Laboratory Practice) ของจีนด้วย

"เนื่องจากไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลก ไทยจึงร้องขอให้จีนควบคุมคุณภาพมาตรฐานวัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกชนิดที่จะส่งออกมายังไทยอย่างเข้มงวด โดยสารเคมีเกษตรต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและผลิตจากโรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน นอกจากนั้น ICAMA ต้องรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Lab) ที่ทดสอบประสิทธิภาพหรือทดสอบความเป็นพิษของสารเคมีเกษตรก่อนที่จะส่งออกมายังไทย โดย Lab ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GLP ตามมาตรฐาน OECD ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล"

นอกจากนั้น ฝ่ายไทยยังขอความร่วมมือจากจีนด้วยว่า ต้องไม่อนุญาตให้มีการส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตร 98 ชนิด ที่ไทยประกาศห้ามใช้หรือแบนไปแล้วส่งออกมายังไทย รวมถึงสารเมโทมิล และสารคาร์โบฟูราน ซึ่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายอยู่ระหว่างพิจารณาประกาศห้ามใช้ในไทยด้วย เพื่อควบคุมคุณภาพจากประเทศต้นทาง ขณะเดียวกันไทยและจีนยังร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและข่าวสารระหว่าง ICAMA และกรมวิชาการเกษตร อาทิ ข้อมูลด้านคุณภาพและมาตรฐานของสารเคมีการเกษตรที่ผลิตแต่ละลอต เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลการควบคุมการขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตร

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรฯถกจีนคุมสารอันตราย ต้องขึ้นทะเบียนก่อนส่งมาไทย". 30-6-59. ประชาชาติธุรกิจ. เข้าถึงได้จาก :
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1467183852