เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อภิรดี มอบนโยบายพาณิชย์จังหวัด ดูแล SMEs เกษตรกร ติดตามค่าครองชีพ และราคาสินค้าเกษตร

29 มิถุนายน 2559
1,686
อภิรดีมอบนโยบายพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ใช้นโยบายประชารัฐเสริมแกร่ง SMEs วิสาหกิจชุม เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สั่งเกาะติดค่าครองชีพ ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ ทั้งข้าว ปาล์ม มัน และผลไม้ จี้เร่งโปรโมตสินค้า GI และผลักดันมีการจดทะเบียนเพิ่ม พร้อมให้จัดการการจำหน่ายสินค้าละเมิดให้หมดไป
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ว่าได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ในระดับจังหวัด มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกประชารัฐเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค โดยเน้นทั้งการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร ที่จะต้องมีการยกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่การผลิต การบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การใช้นวัตกรรม ไปจนถึงการจำหน่าย เพื่อให้รู้จักทำมาค้าขายและพัฒนาธุรกิจ

ส่วนในด้านการดูแลค่าครองชีพ ขอให้มีการติดตามและตรวจสอบราคาสินค้าในจังหวัดอย่างใกล้ชิด และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องค่าครองชีพและการใช้จ่ายประจำวัน โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการซื้อสินค้าและบริการ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมดูแลค่าครองชีพ เช่น การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า การดูแลราคาอาหารปรุงสำเร็จผ่านร้านหนูณิชย์พาชิม และการผลักดันให้ผู้บริโภคฉลาดซื้อประหยัดใช้

สำหรับในการดูแลสินค้าเกษตร ให้มีการติดตามสถานการณ์และภาวะราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เช่น ข้าว ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ผลไม้ ยางพารา และสินค้าเกษตรอื่นๆ โดยวางแผนบริหารจัดการล่วงหน้า จัดหาตลาดรองรับ ใช้กลไกตลาดกลาง ตลาดชุมชน เข้ามาเสริมการดำเนินการ โดยเฉพาะข้าวซึ่งขณะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นการเพาะปลูก ขอให้ไปชี้แจงทำความเข้าใจถึงมาตรการดูแลราคาข้าว เช่น การชดเชยดอกเบี้ย การรับจำนำยุ้งฉาง เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้และเตรียมตัวได้ล่วงหน้า

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านจะต้องมีการวางแผนและร่วมมือในการค้าชาย และจะต้องดูแลแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน หลังจากที่ไทยได้จัดให้มีการประชุม CLMVT Forum ไปแล้ว ในพื้นที่จะต้องมีการนำผลไปขับเคลื่อนต่อ

นางอภิรดีกล่าวว่า ยังได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัด เข้าไปช่วยผลักดันการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยจังหวัดที่มีการขึ้นทะเบียนแล้วก็ให้ช่วยทำแผนในการส่งเสริมด้านการตลาด โดยการสร้างเรื่องราวให้กับสินค้าเพื่อทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพราะผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเพิ่มหากรู้ว่าสินค้าที่ตนเองบริโภคมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ส่วนจังหวัดที่ยังไม่มีสินค้า GI ก็ให้เร่งค้นหาและผลักดันให้มีการจดให้ได้โดยเร็ว

นอกจากนี้จะต้องดูแลในเรื่องปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพราะบางครั้งผู้ขายอาจจะไม่รู้ว่ากำลังจำหน่ายสินค้าละเมิดอยู่ และบางรายอาจไม่รู้ว่าการจำหน่ายสินค้าละเมิดมีความผิด หรือเจ้าของสถานที่อาจจะไม่รู้ว่ามีการจำหน่ายสินค้าละเมิด ซึ่งพาณิชย์จังหวัดจะต้องเข้าไปให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และหาทางแก้ไขปัญหาให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ละเมิดแทน เหมือนกับที่ตลาดโรงเกลือที่ขณะนี้ได้ปรับเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้ว

ส่วนเรื่องอื่นๆ ให้เร่งประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 ก.ค. 2559 นี้ เพื่อชี้แจงให้ SMEs ได้รับทราบถึงทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการใช้เครือข่าย Biz Club ให้เป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงธุรกิจ โดยในช่วงเดือน ก.ย.นี้ กระทรวงฯ จะจัดให้มีการประชุม Biz Club ทั่วประเทศ และเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานการประชุมด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อภิรดีมอบนโยบายพาณิชย์จังหวัด ดูแล SMEs เกษตรกร ติดตามค่าครองชีพ และราคาสินค้าเกษตร".27-6-59. ผู้จัดการ.เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000064099