เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรฯ ขยายผลอีก 30 แห่งจัดงานวัน Field Day บริการข้อมูลเกษตรกรก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่

17 มิถุนายน 2559
1,398
กระทรวงเกษตรฯ ขยายผลใช้ศูนย์เรียนรู้ฯ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 พร้อมมอบหมายผู้บริหาร กษ.ร่วมเปิดงานอีก 30 แห่ง หวังให้เกษตรกรเข้ารับบริการทั่วถึง
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากจัด Kick Off เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งแรก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้และสามารถรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม Field Day กิจกรรมหลัก มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง เน้นประเด็นการลดต้นทุนการผลิตพืชในพื้นที่นั้นๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพและมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างต่อเนื่อง แบ่งการเรียนรู้เป็นสถานีต่างๆ ซึ่งแต่ละสถานีจะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกันและเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส่วน กิจกรรมรอง เน้นการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ที่จะทำให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ อาทิ การให้ข้อมูลด้านการตลาด การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการความเสี่ยง การสนับสนุนการรวมกลุ่ม และการเข้าถึงแหล่งทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้ผู้บริหารในสังกัดทั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้ตรวจราชการ ตลอดจนอธิบดีกรมต่างๆ ให้ความสำคัญกับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร โดยขยายผลการจัดงานในทุกภูมิภาคอีก 30 แห่ง ในช่วงเดือนมิถุนายน ? เดือนกรกฎาคม นี้ เพื่อให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ครอบคลุมทุกชนิดพืชเศรษฐกิจ ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลำพูน สุโขทัย นครสวรรค์ และกำแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สกลนคร ยโสธร อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ภาคตะวันออก ได้แก่ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สมุทรปราการ ภาคกลาง ได้แก่ สระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี สุพรรณบุรี ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ตรัง และนราธิวาส

ด้านนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือเรียกสั้นๆ ว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ส่วนใหญ่ใช้ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน ซึ่งการเตรียมความพร้อมดูแลเกษตรกรในฤดูกาลผลิตใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมการไว้ 4 ด้าน คือ

1. การเตรียมความพร้อมองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง 882 ศูนย์ โดยการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ทุกอำเภอๆ ละ 1 จุด

2. การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์สัตว์น้ำ การตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้เครื่องจักรกลเกษตร

3. การลดความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรู เช่น การสำรวจ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การระบาดของแมลงศัตรูพืช การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช

4. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร มุ่งเน้นการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร

ทั้งนี้ การถ่ายทอดความรู้ในการจัดงานวัน Field Day ในศูนย์เรียนรู้ฯ แต่ละแห่งจะมีการกำหนดจำนวนสถานีเรียนรู้ตามความเหมาะสมให้ครบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ มีการตั้งชื่อสถานีเรียนรู้ วิทยากรประจำฐานเรียนรู้ ชี้แจงเกษตรกรและแบ่งกลุ่มที่จะเรียนรู้ ประมาณกลุ่มละ 20-30 คน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม แต่ละกลุ่มเข้าเรียนรู้ตามกำหนดระยะเวลาเท่ากันทุกสถานี เมื่อครบกำหนดเวลาก็จะเวียนไปยังสถานีถัดไปจนครบทุกสถานี หลังจากนั้นทุกกลุ่มจะกลับมารวมกันเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ และกำหนดแนวทางการสนับสนุนเกษตรกรของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำหนดแผนการดูแลเกษตรกรตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานจนสิ้นสุดฤดูกาลผลิตให้ครบวงจร และจะดำเนินการให้ครบ 882 ศูนย์ทั่วประเทศ


อัจฉรา : ข่าว
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
Email : agritech.pr@gmail.com
มิถุนายน 2559