เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กษ.เผยตัวเลขไม้ผลภาคตะวันออก ปี 59 ลดลง เตรียมหาแนวทางบริหารจัดการไม้ผลช่วยเกษตรกร

17 มิถุนายน 2559
1,291
เกษตรฯ ประเมินสถานการณ์ผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ปี 2559 พบปีนี้ผลผลิตลดลงทุกชนิดโดยได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และวาตภัย เร่งหาแนวทางบริหารจัดการไม้ผลช่วยเกษตรกร
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการประเมินผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ปี 2559 ของคณะทำงานจัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการเกษตร ในไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง พบว่า ปีนี้ภาพรวมผลผลิตลดลงทุกชนิด โดยคาดการณ์ผลผลิตที่จะออกในปีนี้ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559)

ทุเรียน ปี 2559 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 279,588 ตัน ลดลงจากปี 2558 ซึ่งให้ผลผลิต 337,618 ตัน คิดเป็นร้อยละ 17.19 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวาตภัย ส่งผลให้ต้นทุเรียนที่กำลังติดผลอ่อนร่วงเสียหายเป็นจำนวนมาก และจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้เกษตรกรขาดแคลนแหล่งน้ำรดต้นทุเรียน ผลเล็กร่วง และบางส่วนต้องตัดผลทุเรียนที่ยังไม่ได้อายุเก็บเกี่ยวทิ้งเพื่อรักษาต้นไว้ บางพื้นที่มีฝนตก ส่งผลกระทบกับทุเรียนซึ่งได้รับน้ำไม่เพียงพอในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ทุเรียนผลใหญ่ที่ใกล้เก็บเกี่ยวแตกเสียหาย โดยผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนเมษายน ? มิถุนายน 2559 ขณะนี้เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ 67

มังคุด คาดว่าจะมีผลผลิต 97,711 ตัน ลดลงจากปี 2558 ซึ่งให้ผลผลิต 114,319 ตัน คิดเป็นร้อยละ 14.53 ได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งและฝนทิ้งช่วงในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรบางรายไม่มีแหล่งน้ำของตนเอง ต้องซื้อน้ำรดเพื่อรักษาต้นให้คงอยู่มากกว่าที่รดเพื่อเลี้ยงสร้างผล จึงทำให้มังคุดสลัดลูกเล็กทิ้งมาก และมังคุดที่อยู่ในระยะพัฒนาผลขาดน้ำทำให้ผลมังคุดชะงักการเจริญเติบโต ผลที่เก็บเกี่ยวได้จึงมีขนาดเล็ก น้ำหนักต่อผลน้อย ผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2559

เงาะ คาดว่าจะมีผลผลิต 136,284 ตัน ลดลงจากปี 2558 ซึ่งให้ผลผลิต 215,963 ตัน คิดเป็นร้อยละ 36.89 เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยกับการออกดอกติดผลของเงาะ และมีพายุฤดูร้อนในช่วงระยะที่เงาะกำลังออกดอก ทำให้ดอกร่วงและแตกใบอ่อนแทนเป็นจำนวนมาก ส่วนที่ออกช่อดอกและติดผลแล้วกระทบแล้งช่วงเดือนเมษายน ส่งผลให้การพัฒนาดอกและผลไม่สมบูรณ์ ช่อดอกสั้น ดอกเงาะไหม้ และผลเงาะชะงักการเติบโตและแห้งเสียหาย ผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม ? กรกฎาคม 2559

ลองกอง คาดว่าจะมีผลผลิต 48,874 ตัน ลดลงจากปี 2558 ซึ่งให้ผลผลิต 52,352 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.64 ซึ่งปีนี้ลองกองมีการกระจายการออกดอกและติดผลหลายรุ่น และประสบภาวะภัยแล้ง ทำให้ต้นลองกองขาดน้ำ บางส่วนดอกแห้ง ไม่พัฒนาเป็นผล ส่วนที่ติดผลแล้วผลมีขนาดเล็ก ช่อลองกองไม่ยาว น้ำหนักต่อช่อน้อย บางส่วนเมื่อผลเริ่มโตได้รับน้ำฝนทำให้ผลแตกเสียหาย ผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนมิถุนายน ? กรกฎาคม 2559

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการผลไม้ในฤดูกาลผลิต ปี 2559 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้จึงได้กำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2559 เพื่อให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานโดยมุ่งเน้นบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตเป็นหลัก และให้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่ และให้?คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด? (คพจ.) เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการและกำกับดูแล ส่วนคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ เป็นแกนกลางในการบูรณาการบริหารจัดการผลไม้ในภาพรวม

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกมีแผนดำเนินการ คือ ด้านปริมาณผลผลิต (Supply) ที่ออกสู่ตลาดคาดว่าจะมีทั้งสิ้น 562,457 ตัน ประกอบด้วย ทุเรียน 279,588 ตัน มังคุด 97,711 ตัน เงาะ 136,284 ตัน และลองกอง 48,874 ตัน คพจ. ได้กำหนดแผนบริหารจัดการผลผลิตตามกลไกตลาดปกติ คือ สนับสนุนการจัดงานเทศกาล การจัดงานประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการบริโภคทั้งในและนอกจังหวัด ส่งเสริมการแปรรูป พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน รวมทั้งเน้นเรื่องควบคุมผลผลิตที่ด้อยคุณภาพไม่ให้สู่ตลาด สำหรับปริมาณความต้องการที่มีมากกว่าปริมาณผลผลิต คพจ. ได้บูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลผลิต โดยใช้งบประมาณของจังหวัดดำเนินการเอง ดังนี้

1) สนับสนุนการกระจายผลผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้กระจายผลิตผลออกนอกพื้นที่ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เช่น การสร้างจุดกระจายสินค้าตลาดปลายทางของสถาบันเกษตรกร และการตั้งจุดกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ

2) เสริมสภาพคล่องด้วยสินเชื่อเพื่อรวบรวมผลผลิต เช่น สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มในการคัดแยกชั้นคุณภาพผลผลิต และการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า และเพิ่มช่องทางการตลาด

3) ประชาสัมพันธ์กระตุ้นการบริโภค ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสนับสนุนการขยายตลาดเดิมและเปิดตลาดใหม่ ทั้งตลาดผลไม้คุณภาพ และตลาดผลไม้เกรดรอง โดยประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเรื่องคุณภาพ และคุณประโยชน์ของผลไม้ที่มีต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต


อัจฉรา : ข่าว
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
มิถุนายน 2559
e-mail : agritech.pr@gmail.com


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์