เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พณ.ลงพื้นที่พบเกษตรกรแจง TPP

15 มิถุนายน 2559
2,252
นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่พร้อมกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนสภาเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกรตำบล และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาก 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ประมาณ 290 คน เข้าร่วม ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับทราบข้อเสนอจากภาคเกษตรที่ต้องการให้ภาครัฐดำเนินการ เช่น การให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการจดสิทธิคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพดี เทคนิคการเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อในฤดูกาลถัดไป การบริหารจัดการเรื่องปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของภาคเกษตร ทั้งในเรื่องเมล็ดพันธุ์ดี ราคาปุ๋ยถูก และยากำจัดศัตรูพืช ตลอดจนการส่งเสริมการส่งออกมังคุดไปยังต่างประเทศ และยังขอให้ภาครัฐมีกลไกการดำเนินงานเรื่องยางพารา เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น

ทั้งนี้ในด้านการลดต้นทุนการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า ได้ดำเนินโครงการประชารัฐ โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการและเกษตรกร ทำให้เกษตรกรสามารถซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ในราคาถูกแล้ว

นายวินิจฉัย กล่าวว่า ในเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOV 1991 กระทรวงฯ ได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งได้คลายข้อกังวลให้กับเกษตรกรอย่างมาก คือเรื่องราคาเมล็ดพันธุ์แพง เพราะในความเป็นจริงกลไกการตลาดของธุรกิจเมล็ดพันธุ์จะขึ้นอยู่กับคุณภาพและความต้องการของผู้บริโภค และภาครัฐได้จัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีราคาถูกให้เกษตรกรแล้ว

ส่วนประเด็นการแบ่งปันผลประโยชน์ ประเทศสมาชิกยังสามารถกำหนดให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์พืชได้ภายใต้กฎหมายของตนเอง ซึ่งของไทย คือ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ที่มีหลักการแบ่งปันผลประโยชน์ให้เกษตรกรอยู่แล้ว และเรื่องพืช GMOs ไทยไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าพืช GMOs ภายใต้ พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 อยู่แล้ว และความตกลง TPP เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้น


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พณ.ลงพื้นที่พบเกษตรกรแจง TPP". 15-6-59. บ้านเมือง.เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/economy/52320