เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พด.เตรียมจัดพิมพ์ ข้อมูล Agri Map แจกจ่าย 76 จังหวัด

30 พฤษภาคม 2559
1,251
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากการดำเนินโครงการ Agri Map เพื่อผลิตข้อมูลแผนที่เพื่อการบริหารจัดการการเกษตรระดับจังหวัด สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ในการวางแผนการเกษตรของจังหวัด โดยกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำข้อมูลแผนที่ 9 ข้อมูล เป็นรายจังหวัด ครบทั้ง 76 จังหวัด และส่งข้อมูลให้กรมชลประทานเรียบร้อยแล้ว โดยในระยะต่อไปกรมพัฒนาที่ดิน จะร่วมกับกรมชลประทานจัดพิมพ์แผนที่และคู่มือการใช้ ส่งมอบให้จังหวัดต่างๆ ต่อไป
ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลความต้องการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพืชตามหลักการการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) นั้น ปัจจุบันเกษตรกรในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มมีความเข้าใจและพร้อมเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนแล้ว เช่น เกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 66 ราย ปรับเปลี่ยนนาข้าวเป็นพื้นที่ปลูกหญ้ารูซี่ เพื่อใช้ในการเลี้ยงแพะ เกษตรกรจังหวัดพังงา จำนวน 11 ราย ปรับเปลี่ยนจากนาข้าวเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น เช่น มะพร้าวน้ำหอม ปาล์มน้ำมัน เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี จำนวน 12 ราย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเป็นปลูกหญ้าเนเปียร์สำหรับเลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 80 ราย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเป็นเกษตรผสมผสาน เป็นต้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พด.เตรียมจัดพิมพ์ ข้อมูล Agri Map แจกจ่าย 76 จังหวัด ". 30-5-59. แนวหน้า. สืบค้น 30-5-59.
เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/218083