เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมวิชาการปรับปรุงพันธุ์กระวาน ส่งเสริมปลูกนอกพื้นที่ป่าเสริมรายได้ชาวสวนจันทบุรี

30 พฤษภาคม 2559
1,165
นางสาวสุชาดา ศรีบุญเรือง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ได้ปรับปรุงพันธุ์กระวาน ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีอีกชนิดหนึ่งและเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับขิงและข่า ที่มีการนำมาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องเทศผสมกับเครื่องแกงต่างๆ เพื่อแต่งกลิ่นและรสชาติอาหารให้ดีขึ้น นอกจากนี้มีการนำหน่ออ่อนของกระวานมาใช้เป็นส่วนประกอบอาหารพื้นเมืองเมนูเด็ดของภาคตะวันออก เช่น ผัดเผ็ดกระวาน ต้มกระวาน และแกงป่ากระวาน เป็นอาหารพื้นเมืองที่รสชาติอร่อย เผ็ดจัดจ้าน ถูกใจผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างดี จึงกลายเป็นเมนูยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้หน่อกระวานมีราคาสูงขึ้น ขณะนี้มีราคาสูงถึงหน่อละ 7 บาท
แต่ด้วยกระวานเป็นพืชที่ชอบขึ้นเองตามบริเวณไหล่เขาในป่าดงดิบ และมีไม้อื่นขึ้นปกคลุมให้ร่มเงา ฉะนั้นการปลูกกระวานต้องปลูกในพื้นที่ดินที่มีอินทรียวัตถุสูงแสงและร่มเงาที่เหมาะสม ไม่กระทบแล้งในช่วงระยะเวลานาน พื้นที่ปลูกจะต้องมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควร ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวส่งผลให้แหล่งปลูกกระวานเชิงการค้ามีน้อยมาก ปริมาณการผลิตเมล็ดกระวานมีความไม่แน่นอน ไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี จึงได้ทำการศึกษาปรับปรุงพันธุ์กระวานพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา เพื่อให้ได้พันธุ์กระวานที่เจริญเติบโตได้ดี หรือออกดอก ติดผลได้ ในสภาพการปลูกนอกพื้นที่ป่า สามารถปลูกเป็นพืชแซมในสวนไม้ผล เพื่อขายหน่ออ่อนกระวานเสริมรายได้ระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชหลัก และโดยเฉพาะปลูกแซมสวนยางพารา ก็จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง เนื่องจากกระวานสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหน่อได้ตลอดทั้งปีหากมีการดูแลรักษาอย่างดี ที่สำคัญยังเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายเพิ่มขึ้นด้วย โดยขณะนี้แหล่งปลูกกระวานที่สำคัญอยู่ในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน บริเวณเทือกเขาสอยดาว มีพื้นที่ปลูกมากกว่า 2,000 ไร่
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมวิชาการปรับปรุงพันธุ์กระวาน ส่งเสริมปลูกนอกพื้นที่ป่าเสริมรายได้ชาวสวนจันทบุรี ". 30-5-59. แนวหน้า.
สืบค้น 30-5-59. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/218084