เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรสารคาม แนะเกษตรกรชะลอการทำนาช่วงต้นฝน หวั่นปัญหาฝนทิ้งช่วงและขาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

24 พฤษภาคม 2559
1,605
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม แนะเกษตรกรชะลอการทำนาช่วงต้นฝนออกไปก่อน หวั่นประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว
นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในช่วงต้นฤดูฝน ต้องรู้จักวางแผนการปลูกพืชให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ ทั้งจากปริมาณน้ำฝนที่ตกและน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ เพื่อรับมือกับการทำนาปี เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝน หลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกหากเกษตรกรจะลงมือทำนาในช่วงนี้ อาจเสี่ยงต่อปัญหาฝนทิ้งช่วง จึงขอให้เกษตรกร เลื่อนระยะเวลาการทำนาออกไปก่อน โดยหากเริ่มทำนาหรือหว่านข้าวต้นฤดู มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนไปถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี และหากต้นข้าวเสียหายจากภัยแล้งเกษตรกรอาจจะต้องตกกล้าหรือหว่านข้าวในรอบที่สอง ซึ่งจะมีปัญหาที่ตามมาคือ การขาดแคลนเมล็ดข้าวพันธุ์ดีไว้ทำนา ทำให้เพิ่มต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ รวมถึงค่าจ้างแรงงานทำนาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 2 เท่า

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมประชาสัมพันธ์ รัฐบบาลไทย. เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNEVN5905230010002