เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระดมสมองหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ ช่วยเหลือภัยแล้ง

24 พฤษภาคม 2559
919
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ เร่งสำรวจและหาทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย และลิ้นจี่ ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากภัยแล้ง
นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากปัญหาภัยแล้ง และอากาศร้อนกว่าปกติ มากที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในรอบ 60 ปี ส่งผลกระทบให้ลิ้นจี่ ผลผลิตเสียหาย คาดว่า ผลผลิตปีนี้ 29,375 ตัน น้อยลงกว่าปี 2558 ร้อยละ 36 ขณะนี้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดแล้วร้อยละ 63 และจะหมดราว ๆ เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 ส่วนใหญ่ที่ขายเกือบหมดแล้วเป็นพันธุ์ฮงฮวย ส่วนพันธุ์จักรพรรดิ์ผลผลิตยังไม่ออก

โดยผลผลิตเสียหายมากที่สุดที่จังหวัดพะเยา มากถึงร้อยละ 75 ของผลผลิตทั้งหมด รองลงมา คือ จังหวัดน่านร้อยละ 49 จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 29 และจังหวัดเชียงรายร้อยละ 7 ตามลำดับ ปีนี้จึงไม่มีผลผลิตสำหรับส่งออก เนื่องจากผลผลิตที่ได้ไม่มีขนาดใหญ่พอที่จะส่งออกและมีปริมาณน้อย และลำไยก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า คณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้เกษตรจังหวัดใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ได้ตัวเลขที่แน่ชัด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฟู้ดบอร์ด ภายในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ เพื่อเตรียมหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ในพื้นที่ประกาศภัยแล้งของจังหวัด ตามระเบียบไม้ผลจะสามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ 1,692 บาทต่อไร่ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับจังหวัด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมประชาสัทมพันธ์ รัฐบาลไทย. เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNEVN5905240010002