เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พด.ดันหมอดินอาสา กลไกช่วยเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต

27 เมษายน 2559
2,536
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศนโยบายให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมบูรณาการกันทำงาน ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินนั้น มีหมอดินอาสาที่ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรดินท้องถิ่น ทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินสู่เกษตรกรร่วมกับเจ้าหน้าที่
โดยปัจจุบัน กรมพัฒนาที่ดิน มีหมอดินอาสา 82,424 ราย แบ่งเป็นหมอดินอาสาประจำจังหวัด 76 ราย ประจำอำเภอ 896 ราย ประจำตำบล 7,213 ราย และประจำหมู่บ้าน 74,238 ราย ซึ่งได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาการพัฒนาที่ดินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการนำความรู้ไปใช้จนประสบผลสำเร็จในอาชีพ สามารถลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณผลผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการทำงานเชิงรุก กรมพัฒนาที่ดิน จึงให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด เร่งทำการฝึกอบรมหมอดินอาสาทั้งหมด โดยฟื้นความรู้เดิมเพิ่มเติมองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรแนวใหม่ พัฒนาทักษะ เพื่อลงปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ในทิศทางเดียวกัน ให้การทำงานเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตอบสนองนโยบายได้อย่างแท้จริง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พด.ดันหมอดินอาสา กลไกช่วยเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต". (27-04-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 17-04-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/213187