เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรชาวสวนชุมพร แห่จองพันธุ์มะพร้าวชุมพร 2 หวังลดต้นทุนการเกษตร

18 เมษายน 2559
60,548
มะพร้าว ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของจังหวัดชุมพร และมีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว 117,081 ไร่ ปลูกกันมากในเขตอำเภอเมืองชุมพร สวี และหลังสวน สำหรับพันธุ์มะพร้าวส่วนใหญ่จะเป็นมะพร้าวพันธุ์พื้นเมือง ลำต้นสูง ผลใหญ่ ซึ่งในพื้นที่ปลูกมะพร้าวของจังหวัดชุมพรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะที่ผ่านมาการทำสวนมะพร้าวของเกษตรกรประสบปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการผลิต ได้แก่ มะพร้าวอายุมาก ลำต้นสูง ผลผลิตตกต่ำ ภัยธรรมชาติ การเกิดโรคระบาด ราคาผลผลิตไม่แน่นอน การโค่นมะพร้าวเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและสูงกว่า อีกทั้งยังมีการการปรับปรุงพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทำให้เนื้อที่และปริมาณผลผลิตต่อไร่ลดลงและการเปิดตลาดเสรีการค้าไทยก็ต้องแข่งขันกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าประเทศไทย
คุณสังวาล พิมลรัตน์ เกษตรกรผู้ปลูกพืชผสมผสาน อ.สวี จ.ชุมพร ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่เข้าร่วมโครงการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีเพื่อทดแทนสวนเก่า กล่าวว่า ตอนนี้ราคามะพร้าวผลถือว่ามีแนวโน้มที่ดี ยิ่งในเรื่องราคาช่วงนี้หน้าสวนก็อยู่ที่ลูกละประมาณ 13-15 บาท และมีแนวโน้มจะขยับราคาสูงขึ้นด้วย เนื่องจากมีความต้องการใช้มะพร้าวกันมันขึ้น จึงเป็นที่ต้องการของพ่อค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้มะพร้าวในพื้นที่ชุมพร ตอนนี้ส่วนใหญ่จะมีพ่อค้ามาขอรับซื้อถึงที่สวน ไม่ต้องจ้างคนเก็บผลผลิตและเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าขนส่ง ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ราคาดี ยิ่งถ้ามีพันธุ์มะพร้าวที่ดีมาปลูกเพื่อลดต้นทุนในเรื่องของการปลูกแล้วยังมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันดีด้วยแล้ว ถือได้ว่าเป็นสร้างคุณภาพให้กับเกษตรกรในอนาคตด้วย
คุณทิพยา ไกรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ทางศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตรได้ริเริ่มโครงการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ามากว่า 2 ปีแล้ว โดยมีการนำร่องให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมจำนวน 12,500 ต้น กับ มะพร้าวลูกผสมชุมพร 2 หรือชุมพร 2 เป็นมะพร้าวลูกผสมระหว่างพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยผสมกับพันธุ์ไทยต้นสูง มีผลดก มีอายุการตกผลเร็ว ผลขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ทำให้สามารถจำหน่ายได้ทั้งรูปผลสดและแปรรูปในอุตสาหกรรม มีน้ำมันค่อนข้างสูง ประมาณ 66% และยังให้ผลผลิตเนื้อมะพร้าวรวมสะสม 740.2 กิโลกรัม ในช่วงอายุ 5-10 ปี มีน้ำหนักเนื้อมะพร้าวแห้ง ต่อผลเฉลี่ย 261 กรัม หลังปลูกประมาณ 4 ปีครึ่ง จึงเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรมีความต้องการและนิยมนำมาปลูก แต่ทางศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มีกำลังการผลิตเพียงปีละประมาณ 40,000 ต้น เท่านั้น แต่ยอดจองต้นพันธุ์ของเกษตรกรชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา และพัทลุง ยอดรวมกันกว่า 9 แสนต้น จึงทำให้เกษตรกรบางรายต้องรอคิวต้นพันธุ์เป็นปี สำหรับต้นพันธุ์มะพร้าวชุมพร 2 ราคาต้นพันธุ์จะอยู่ที่ต้นละ 15 บาทเท่านั้น หากเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เบอร์โทรศัพท์ 077-556073 , 077-556194


รายงานโดย : นงพงา ไกรวิลาศ. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร.