เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หอการค้าแนะผลิตสินค้าคุณภาพขายตลาดใหม่

18 กันยายน 2562
1,912

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ปัญหาของภาคเกษตรกรรมคือเกษตกรไทยยังมีความยากจนมาตลอด เพราะเกษตรกรยังขาดความรู้ รู้จักแต่การผลิต แต่ไม่เน้นเรื่องมาตรฐานสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ตัดสินใจโดยความเชื่อไม่มีข้อมูลวิชาการแต่ทำตามความเคยชิน ขาดปัจจัยด้านการผลิตที่ทันสมัย รวมทั้งสินค้าเกษตรกรไทยหลายชนิดในตลาดโลก ก็ยังมีต้นทุนการขนส่งที่สูงทำให้การส่งออกสินค้าบางประเภทมีต้นทุนสูง และมีข้อจำกัดในการเปิดตลาดใหม่ เพราะขณะนี้ตลาดใหญ่ของไทยยังเป็นจีน โดยเฉพาะในสินค้าผลไม้ แต่จีนเริ่มเข้มงวดกับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยมากขึ้น เช่น การตรวจสอบย้อนหลัง การเข้ามาควบคุมคุณภาพผลไม้ในไทยผ่านล้ง รวมทั้งการเข้มงวดในการจ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัล ไม่รับเงินสด


ขณะที่อินเดียยังไม่รู้จักผลไม้และสินค้าเกษตรไทยมากนัก หน่วยงานภาครัฐต้องเดินสายโรดโชว์ในประเทศใหม่ ๆ ซึ่งตนมองว่ากลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ที่มีกำลังซื้อสูงเป็นตลาดที่น่าสนใจ แต่การผลิตสินค้าต้องผลิตให้ได้มาตรฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวโน้มสำหรับๅการผลิตสินค้าในอนาคต


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :