เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ลดต้นทุนเตรียมดินปลูกอ้อยด้วยเทคนิคลดการไถพรวน

28 มีนาคม 2559
5,620
การผลิตอ้อยของเกษตรกรนับวันยิ่งมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันอยู่ที่ 10,549.08 บาท/ไร่ หรือ 1.10 บาท/กิโลกรัม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินปลูกอ้อย โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยและรายกลางที่ไม่มีเครื่องจักรกลการเกษตรของตนเอง ต้องพึ่งพาเครื่องจักรกลการเกษตรของชาวไร่รายใหญ่หรือผู้จ้างเหมาเตรียมดินปลูกและดูแลรักษาอ้อย อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กมีข้อจำกัดเรื่องกำลังในการฉุดลาก ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้ลากผาลไถขนาดใหญ่ในการเตรียมดินปลูก ทำให้สิ้นเปลืองเวลาและมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร ได้มีทางออกให้กับเกษตรกรโดยแนะนำให้ เตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวน หรือสไตรพ์ทิวเลจ (Stripe tillage) ซึ่งช่วยลดต้นทุนลงได้อีกทางหนึ่ง
นายอรรถสิทธิ์ บุญธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ปกติชาวไร่อ้อยทั่วไปจะเตรียมดินปลูกอ้อยโดยใช้ผาลจานในการไถดะและไถพรวน 2-5 ครั้ง โดยมีการเปิดหน้าดินทั้งแปลงและไถระเบิดดินดานด้วย ถ้าเป็นการปลูกอ้อยโดยใช้แรงงานคน หลังไถพรวนจะมีการยกร่องเพื่อวางท่อนพันธุ์ในร่องและใช้ดินกลบท่อนพันธุ์ ซึ่งมักประสบปัญหาตาอ้อยเน่าและไม่งอก โดยเฉพาะอ้อยที่ปลูกในนาหรือที่ลุ่ม ดินเป็นดินเหนียวระบายน้ำไม่ดี หากหลังปลูกอ้อยมีฝนตกจนเกิดน้ำท่วมขัง มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวค่อนข้างสูง


นอกจากนั้น การปลูกอ้อยในนาและพื้นที่ลุ่มที่เป็นดินเหนียว หากใช้ผาลจานไถดะจะมีปัญหาดินเป็นก้อน ทำให้ไม่สามารถปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูกได้เพราะมีช่องว่างในดินทำให้ดินที่กลบท่อนพันธุ์สัมผัสท่อนพันธุ์อ้อยได้ไม่ดี อีกทั้งการเตรียมดินปลูกอ้อยแต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานานและใช้แทรกเตอร์ที่มีกำลังตั้งแต่ 70 แรงม้าขึ้นไป จึงจะทำงานได้ทันเวลา ขณะเดียวกันการเตรียมดินโดยการไถพรวนด้วยผาลจานยังทำให้สูญเสียความชื้นของดินชั้นล่าง และมีต้นทุนสูงถึง 1,200-1,900 บาท/ไร่ ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้ค้นคว้าวิจัยวิธีการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบใหม่ คือ การเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวน (Stripe tillage) ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และช่วยลดต้นทุนในการปลูกอ้อยด้วย


การเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวนแบบสไตรพ์ทิวเลจ มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 2 ชุด ประกอบด้วย


1.ชุดเตรียมดินคือริปเปอร์ร่วมกับจอบหมุน โดยวางริปเปอร์ไว้ด้านหน้าจอบหมุน

2.ชุดเครื่องปลูกอ้อยที่มีถังหยอดน้ำและใส่ปุ๋ยพร้อมปลูก ซึ่งการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบนี้มีหลักการสำคัญ คือ เน้นการไถพรวนเฉพาะแนวที่ปลูกอ้อย โดยริปเปอร์จะทำหน้าที่ไถระเบิดดินดานช่วยให้น้ำซึมลงดินชั้นล่างได้ดี และเมื่อมีปัญหาฝนทิ้งช่วง ความชื้นของดินชั้นล่างจะสามารถขึ้นมาเป็นประโยชน์กับต้นอ้อยได้ ส่วนจอบหมุนจะทำหน้าที่พรวนดินในแนวไถริปเปอร์ ช่วยให้ดินร่วนซุยและปิดความชื้นของดินชั้นล่าง ทำให้ดินในระดับรากอ้อยมีความชื้น

สำหรับ ข้อดีของการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวน มีดังนี้คือ 1.สามารถช่วยลดขั้นตอนในการเตรียมดินปลูกอ้อยและใช้ระยะเวลาในการเตรียมดินสั้นลง 2.ใช้เครื่องมืออุปกรณ์เตรียมดินน้อย 3.ช่วยรักษาความชื้นของดินชั้นล่างเนื่องจากไม่มีการพลิกหน้าดิน 4.มีการไถระเบิดดินดานพร้อมทั้งพรวนปิดความชื้นในแนวที่ปลูกพืช ทำให้พืชที่ปลูกทนแล้ง 5.ช่วยลดการชะล้างหน้าดินโดยเฉพาะเขตปลูกอ้อยที่มีสภาพดินทรายและดินร่วน เนื่องจากไม่ได้ไถพลิกดินทั้งแปลงเหมือนกับการเตรียมดินปลูกอ้อยโดยทั่วไป และ6.ช่วยลดต้นทุนในการเตรียมดินปลูกอ้อยลงได้ 2-3 เท่า โดยการเตรียมดินปลูกอ้อยด้วยวิธีนี้ต้นทุนจะอยู่ที่ 450-1,000 บาท/ไร่ ขึ้นอยู่กับสภาพดินแต่ละพื้นที่ หากเป็นดินทรายและดินร่วนต้นทุนการเตรียมดินจะต่ำกว่ามาก


นายอรรถสิทธิ์ กล่าวอีกว่า เมื่อเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวนเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรสามารถปลูกอ้อยตามแนวที่ใช้ริปเปอร์และจอบหมุนได้เลย ควรใช้เครื่องปลูกพร้อมทั้งหยอดน้ำจะทำให้ดินสัมผัสกับท่อนพันธุ์อ้อยได้ดี ช่วยให้อ้อยมีการงอกที่ดีสม่ำเสมอ หลังจากปลูกอ้อยจะต้องพ่นสารกำจัดวัชพืชทันทีเพื่อควบคุมวัชพืช และเมื่ออ้อยอายุได้ 2-3 สัปดาห์ ให้ใช้ริปเปอร์ร่วมกับจอบหมุนไถพรวนดินระหว่างแถวอ้อยจะช่วยให้อ้อยงอกและหน่อสมบูรณ์ดีขึ้น จากการทดสอบพบว่า อ้อยปลูกและอ้อยตอที่ได้จากการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวนมีการเจริญเติบโตดี ซึ่งวิธีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมดินปลูกมันสำปะหลังได้


เกษตรกรที่ใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 90 แรงม้า สามารถเตรียมดินปลูกอ้อยและมันสำปะหลังแบบลดการไถพรวนได้ครั้งละ 2 แถว โดยใช้ริปเปอร์ร่วมกับจอบหมุน 1 ชุด ต่อเครื่องปลูก 2 ชุด ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีได้พัฒนาการเตรียมดินปลูกพืชด้วยวิธีนี้ให้เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ใช้รถแทรกเตอร์ขนาดกลาง ไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งเตรียมดินปลูกได้ครั้งละ 1 แถว โดยใช้ริปเปอร์ร่วมกับจอบหมุน 1 ชุด ต่อเครื่องปลูก 1 ชุด ช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกอ้อยและมันสำปะหลังได้รวดเร็วขึ้นและทันฤดูกาลเพาะปลูก


"ขณะนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังในหลายพื้นที่นำเทคนิคการเตรียมดินปลูกพืชแบบสไตรพ์ทิวเลจไปใช้แล้ว อาทิ จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี สิงห์บุรี และนครสวรรค์ เป็นต้น ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก อนาคตหากมีการเตรียมดินปลูกพืชแบบลดการไถพรวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตต่ำลงแล้ว ยังช่วยรักษาความชื้นของดินชั้นล่าง ทั้งยังสามารถอนุรักษ์ดินไม่ให้ถูกชะล้างด้วย" นายอรรถสิทธิ์ กล่าว


อย่างไรก็ตาม หากสนใจวิธีการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบ Stripe tillage สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3555-1543 และ 0-3555-1433 ในวันและเวลาราชการ


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ลดต้นทุนเตรียมดินปลูกอ้อยด้วยเทคนิคลดการไถพรวน". บ้านเมือง. 27-3-59. สืบค้น 28-3-59.
เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/44152