เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แนะสกัดศัตรูพืชระบาดช่วงแล้ง สวภ. ชี้ภาคใต้อากาศเปลี่ยนความเสี่ยงสูง

24 มีนาคม 2559
1,203
นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี ภาคใต้ตอนล่างได้เกิดสภาพอากาศแห้งแล้งมากกว่าปกติ ทำให้มีการระบาดของศัตรูพืชหลายชนิด เช่น หนอนผีเสื้อ เพลี้ยไฟ กลุ่มวิชาการของ สวพ.8 จึงทำการศึกษาการระบาดของศัตรูพริกและมังคุด พบว่า ในพริกจะมีการระบาดของศัตรูพืชหลายชนิดตลอดฤดูปลูก เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน ไรขาว หนอนกระทู้ผัก แมลงหวี่ขาว เพลี้ยหอย โรคเหี่ยวเหลือง โรครากเน่าและโคนเน่า อาการใบด่างจากเชื้อไวรัส ใบจุดตากบ ใบจุดจากเชื้อแบคทีเรีย ยอดเน่า และโรคแอนแทรคโนสช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวเป็นต้น ส่วนในสวนมังคุด จะพบการระบาดของเพลี้ยไฟในช่วงแตกใบอ่อน ช่วงออกดอก และช่วงติดผล และพบว่าการปลูกมังคุดแบบพืชเดี่ยวจะมีเพลี้ยไฟระบาดมากกว่าสวนมังคุดที่ปลูกผสมผสานกับพืชอื่น และในสวนแบบผสมผสานยังพบแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงช้างปีกใส แมลงหางหนีบ อีกด้วย
นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.8 กล่าวเสริมว่า สำหรับแนวทางการจัดการศัตรูพืช เกษตรกรควรจัดการทั้งระบบโดยมีหลักการคือทำให้พืชแข็งแรง และจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะเป็นที่อาศัยของศัตรูพืช ตั้งแต่การวางระยะปลูกให้เหมาะสมมีแสงแดดส่องถึงพื้นดิน ปรับสภาพดิน ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ ตัดแต่ง ให้พอเหมาะพอดี และรักษาความสะอาดของสวน เป็นต้น


สำหรับการจัดการศัตรูพริก สวพ.8 แนะนำว่าไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไปทำให้ต้นพริกอ่อนแอ ควรเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน รักษาศัตรูธรรมชาติ ตัวห้ำและตัวเบียน และใช้สารเคมีให้เหมาะสม ถูกต้องและปลอดภัย ส่วนเพลี้ยไฟมังคุด แนะนำการใช้สเปรย์กับดักกาวเหนียวและการใช้น้ำฉีดพ่นบริเวณทรงพุ่ม จะสามารถลดเปอร์เซ็นต์การทำลายของเพลี้ยไฟในทุกระยะการเจริญของมังคุดลงได้


สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ที่พบปัญหาการระบาดของศัตรูพืช สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่และสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-445-905-6 หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ใกล้บ้าน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แนะสกัดศัตรูพืชระบาดช่วงแล้ง สวภ. ชี้ภาคใต้อากาศเปลี่ยนความเสี่ยงสูง". 24-3-59. แนวหน้า:
สืบค้นเมื่อ 24-3-59. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/208320