เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เลี่ยงซื้อ-เลี่ยงขายทุเรียนอ่อน ไม่เสี่ยงผิดกฎหมาย(มีโทษทั้งจำทั้งปรับ)

28 มีนาคม 2559
2,769
ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี ผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาด ด้วยแรงจูงใจจากราคที่สูง ขายได้ราคาดี จึงทำให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้า ตัดทุเรียนอ่อนออกจำหน่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวสวน หยุดการซื้อขายทุเรียนอ่อน เพราะถือว่าผิดกฎหมายผู้บริโภคและยังเป็นการชื่อเสียงของจังหวัดอีกด้วย
คุณสุชาติ จันทร์เหลือง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรีและสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้มีประกาศประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีทุกท่านทราบ โดยขอความร่วมมืองดซื้อ-และจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อน โดยได้จัดตั้งชุดปฎิบัติการเฉพาะกิจระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ออกดำเนินการตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนด้อยคุณภาพ ตามโรงคัดบรรจุทุเรียน ตลาดค้าส่ง ร้านค้าปลีก และร้านขายของฝาก ตลอดจนสวนเกษตรกรโดยได้กำหนดระดับความสุกแก่ของทุเรียนด้วยการวัดเปอร์เซ็นแป้งในเนื้อทุเรียน หากพบค่าต่ำกว่าที่กำหนด คือ พันธ์ุกระดุม 28 เปอร์เซ็นแป้ง , พันธุ์ชะนี 30 เปอร์เซ็นแป้ง , พันธุ์พวงมณี 30 เปอร์เซ็นแป้ง ,พันธุ์หมอนทอง 32 เปอร์เซ็นแป้ง
หากพบการกระทำความผิดจะต้องถูกลงโทษตามความผิดกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณสุชาติ จันทร์เหลือง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เบอร์โทรศัพท์ 039-322158 ในวันและเวลาราชการ


รายงานโดย : ธนโชค ศรีคงรักษ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง