เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สศก.คาดภัยแล้งนานถึง มิ.ย.

04 มีนาคม 2559
1,225
นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คาดภัยแล้งปีนี้จะนานถึงเดือนมิถุนายน ยืนยันจะมีปริมาณน้ำกินน้ำใช้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งได้มีการคำนวณการใช้แต่ละวันอยู่แล้ว
สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558-กุมภาพันธ์ 2559 มีความเสียหายครอบคลุมพื้นที่ 2.86 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 271,341 ราย ทำให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชและทำนาได้ตามฤดูกาล ซึ่งระยะยาวอาจทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง และเกิดผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจชุมชนและเกษตรกรโดยเฉพาะแรงงานภาคการเกษตร ซึ่งปี 2558 มีสัดส่วนเหลือเพียงร้อยละ 32.28 ของผู้มีงานทำรวมทั้งประเทศ ประกอบกับกลุ่มแรงงานภาคการเกษตรที่อายุ 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่กลุ่มแรงงานภาคการเกษตรอายุ 15-39 ปี กลับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัญหาที่ภาครัฐต้องเร่งแก้ไข เนื่องจากกลุ่มแรงงานที่เป็นวัยรุ่นยังมีศักยภาพในการพัฒนาภาคการเกษตร


ส่วนความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี 2558/2559 จำนวน 8 มาตรการ 45 โครงการ ขณะนี้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 15,458.31 ล้านบาท โดยมาตรการชะลอและขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้เกษตรกรมีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด 6,000 ล้านบาท


นายภูมิศักดิ์ กล่าวว่า อยากให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต พร้อมนำระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงทางการผลิต รวมทั้งเสนอแนะทุกภาคส่วนเตรียมรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภาคการเกษตรอย่างจริงจัง และใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สศก.คาดภัยแล้งนานถึง มิ.ย.". 4 มี.ค. 59. บ้านเมือง. เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/economy/41930