เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปลูกหม่อนผลสด ทดแทนยางพารา

03 มีนาคม 2559
3,677
ปลูกหม่อนผลสด ทดแทนยางพารา ในภาวะวิกฤติการณ์ยางพาราราคาตกต่ำ มีเกษตรกรหลายรายในพื้นที่ภาคใต้ได้โค่นยางพารา และหันมาปลูกหม่อนผลสดหรือมัลเบอรี่ ทดแทน
นายคณิต พุทธกุล เกษตรกรบ้านทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา บอกว่า ตนได้โค่นยางและปลูกหม่อนผลสดทดแทน จำนวน 100 ต้น ในพื้นที่จำนวน 1 ไร่ ระยะปลูก 4X4 เมตร โดยเริ่มปลูกตั้งแต่ปี 2557 ได้ผลผลิตหม่อนจำหน่ายแล้วประมาณ 1 ปีกว่าๆ มีการจัดการแปลงหม่อน มีการวางแผนการตัดแต่งและโน้มกิ่งหม่อนให้หม่อนออกผลผลิต 3 ครั้งต่อปี เฉลี่ย 1 ต้น ได้ผลผลิต 5 กิโลกรัมต่อ 1 ครั้ง โดยนำไปจำหน่ายที่ตลาดเกษตรเพื่อสุขภาพหลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขายปลีก กิโลกรัมละ 300 บาท หรือแบ่งใส่กล่อง กล่องใหญ่ราคากล่องละ 60 บาท กล่องเล็กราคากล่องละ 30 บาท ราคาขายที่แปลง กิโลกรัมละ 200 บาท ทำให้มีรายได้เฉลี่ย 20,000?25,000 บาทต่อเดือน และมีแผนการดำเนินการปลูกหม่อนผลสดเพิ่มเติมอีกโดยโค่นต้นยางไปแล้ว 2 ไร่ เพื่อเตรียมปลูกหม่อนและปลูกพืชผักเกษตรผสมผสานร่วมกัน และอนาคตจะทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย


อีกรายคือ นายมนูญ แสงจันทร์ศิริ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มใต้ร่มบุญ ตำบลตะพง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาซึ่งได้รับเลือกจากกรมหม่อนไหม ให้เป็นโรงเรียนเกษตรหม่อนไหม ด้านหม่อนผลสดแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ เป็นผู้เริ่มทำธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนผลสดราย แรก ๆ ของภาคใต้ ต่อมาได้รวบรวมสมาชิกประมาณ 30 คน ตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มใต้ร่มบุญ สมาชิกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ปลูกหม่อนผลสดแล้วนำผลสดมาขายให้แก่กลุ่ม ซึ่งกลุ่มรับซื้อราคากิโลกรัมละ 60-70 บาท และประเภทที่ปลูกหม่อนผลสดเพื่อการผลิตและแปรรูปจำหน่ายเอง ขณะนี้แปลงหม่อนของสมาชิกในกลุ่มได้ขอรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหม่อนเพื่อผลิตผล (GAP) แปลงหม่อนผลสดจากกรมหม่อนไหม ซึ่งผ่านการตรวจรับรองแล้ว จำนวน 3 แปลง รวม 3 ไร่ นอกจากนี้อุตสาหกรรมจังหวัดได้เข้ามาช่วยเหลือด้านการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ด้วย ปัจจุบันกลุ่มดำเนินการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนที่บ้านของนายมนูญ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ น้ำหม่อนเข้มข้นผสมน้ำผึ้ง จำหน่ายขวดละ 100 บาท น้ำหม่อนไซเดอร์ จำหน่ายขวดละ 150 บาท ไวน์หม่อน จำหน่ายขวดละ 350 บาท และหม่อนอบพลังงานแสงอาทิตย์ จำหน่ายกิโลกรัมละ 900 บาท


ทั้งนี้ นายมนูญ ได้ผลิตน้ำมัลเบอรี่พร้อมดื่ม ราคาจำหน่ายขวดละ 40 บาท และแยมมัลเบอรี่ ราคาจำหน่ายขวดละ 60 บาท ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวด้วย แต่ทั้งนี้หม่อนผลสดที่จะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันนั้นยังมีไม่เพียงพอ สำหรับการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนผลสดนั้น ส่วนใหญ่จะนำสินค้าไปจำหน่ายในงานแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และกรุงเทพมหานคร อีกทั้งฝากขายตามร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพภายในอำเภอหาดใหญ่ และในจังหวัดสงขลา.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปลูกหม่อนผลสด ทดแทนยางพารา". 3 มีงค.59. เดลินิวส์. เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/agriculture/383211