เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อธิบดีกรมฝนหลวงฯ เผย ขาดแคลนนักบิน ลาออกไปสมัครการบินพาณิชย์

03 มีนาคม 2559
2,107
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฝนหลวงกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนนักบิน หลังอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยมีปัญหาขาดแคลนนักบิน เพื่อยกระดับมาตรฐานการบินของไทย ทำให้นักบินฝนหลวงสมองไหล ลาออกไปสมัครการบินพาณิชย์ เนื่องจากได้ผลตอบแทนสูงกว่า ทำให้กรมฝนหลวงฯ ต้องเร่งวิเคราะห์กำลังคน อัตราผลตอบแทน สร้างความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพของนักบินฝนหลวงให้ชัดเจนและทัดเทียมกับนักบินพาณิชย์ เพื่อป้องกันสมองไหล
ทั้งนี้ กรมฝนหลวง ยังขาดนักบินประมาณ 43 ตำแหน่ง จึงจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร การวิเคราะห์ความก้าวหน้าและผลตอบแทนต้องรวมถึงตำแหน่งช่างเครื่องบิน ช่างสื่อสาร และนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะต้องขึ้นปฏิบัติการควบคู่กับนักบินในการปฏิบัติการฝนหลวง ก็มีความจำเป็นเช่นกัน


"สำหรับนักบินฝนหลวงถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความชำนาญในการบินสูง บางครั้งสูงกว่านักบินพาณิชย์ เพราะนักบินฝนหลวงต้องขับเครื่องบินเข้าหาเมฆ จะอันตรายกว่า ขณะที่นักบินพาณิชย์ต้องบินหนีเมฆ เพื่อป้องกันอันตราย แต่ด้วยภารกิจที่จำเป็น กับรายได้และความก้าวหน้าที่ไม่สอดคล้องกัน กรมฝนหลวงต้องเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันการขาดแคลนกำลังคนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อุปสรรคหนึ่งของการปฏิบัติการทำฝนหลวงคือ อัตรากำลังนักบิน ไม่เพียงพอต่อภาระงาน ถึงแม้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะมีอากาศยานประจำการทั้งหมด 41 ลำ ประกอบด้วย เครื่องบิน 34 ลำ และเฮลิคอปเตอร์ 7 ลำ แต่นักบินมีเพียง 53 ตำแหน่ง ยังขาดอีก 43 ตำแหน่ง"


ส่วนภัยแล้งที่ไทยกำลังประสบอยู่ กรมฝนหลวงเร่งปฏิบัติการฝนหลวงอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนต่างๆ โดยใช้อากาศยานเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงทั้งสิ้น 30 ลำ ประกอบด้วยอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 22 ลำ และอากาศยานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ จำนวน 8 ลำ จัดสรรตามความเหมาะสมในการปฏิบัติการแต่ละพื้นที่ โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคทั้ง 5 ศูนย์ มีแผนการดำเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 10 - 12 หน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติให้ครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำหลักในพื้นที่ 77 จังหวัด ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2559 ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง รวม 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงนครสวรรค์ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงกาญจนบุรี ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ (1 มี.ค.) ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วทุกภาคแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
" อธิบดีกรมฝนหลวงฯ เผย ขาดแคลนนักบิน ลาออกไปสมัครการบินพาณิชย์". 1 มี.ค. 59. คมชัดลึก :
เข้าถึงได้จาก :
http://www.komchadluek.net/detail/20160301/223377.html