เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
แนวโน้มแรงงานเกษตรสูงอายุพุ่ง แนะส่งเสริมเทคโนโลยีทดแทน
15 กุมภาพันธ์ 2559
1,146
นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือปี 2558 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ ลำพูน ผลปรากฏว่า ปัจจุบันแรงงานผู้สูงอายุ วัย 65 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยในปี2548 ประมาณ 1.9 ล้านคน หรือ ร้อยละ 8.5 ของแรงงานภาคเกษตรและเพิ่มเป็น 2.65 ล้านคน ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 11 ของแรงงานภาคเกษตรทั้งหมด สอดคล้องกับการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่คาดว่าในปี 2563 ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ประมาณ 8.9 ล้านคน อันเป็นสัญญาณเตือนให้เห็นว่าสังคมไทยกำลังย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ
ส่วนสาเหตุนั้นเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งรายได้เฉลี่ยต่อปีที่ต่ำลง อายุ ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ขนาดครัวเรือนที่ใหญ่ขึ้นขณะที่ขนาดถือครองพื้นที่การเกษตรเฉลี่ยต่อคนที่ลดลง รวมทั้งเกษตรกรที่มีหนี้สินที่ต้องชำระเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการที่รายได้นอกภาคเกษตรมีความมั่นคงสูงกว่า จึงเป็นแรงจูงใจให้แรงงานภาคเกษตรเคลื่อนย้ายออกนอกภาคเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานเกษตรกรเมื่อสำเร็จการศึกษา


ดังนั้น จึงควรผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น การเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้มีฝีมือ การส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานคน การบริหารจัดการใช้แรงงานต่างด้าวทดแทนแรงงานในส่วนที่ขาด และการผลิตนักเรียนนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมทั้งจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและแรงงานภาคเกษตรเพื่อดูแลด้านสุขภาพและจิตใจ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทยที่นับวันจะเพิ่มขึ้น


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แนวโน้มแรงงานเกษตรสูงอายุพุ่ง แนะส่งเสริมเทคโนโลยีทดแทน". 15 ก.พ. 59 แนวหน้า :เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/202252
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-30°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
27-29°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×