เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จับตา ลิ้นจี่-ลำไย 8 จังหววัดภาคเหนือ ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น

12 กุมภาพันธ์ 2559
1,120
นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่ (สศท.1) เปิดเผยว่า สศท.1 ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 (สสข.6) จ.เชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัด 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และตาก ได้ร่วมประเมินข้อมูลและพยากรณ์ไม้ผลเศรษฐกิจ 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ ลำไยและลิ้นจี่ พบว่า ลำไย มีเนื้อที่ให้ผล 833,939 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 0.10 โดยผลผลิตรวมคาดว่าจะมีปริมาณ 619,498 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 14 แยกเป็นลำไยในฤดู 429,715 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 26 ลำไยนอกฤดู 189,783 ตัน ลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 5
สำหรับลิ้นจี่มีเนื้อที่ให้ผล 102,604 ไร่ ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 4 โดยผลผลิตรวมประมาณ 48,348 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 4 โดยผลผลิตลิ้นจี่จะออกมากในช่วงเดือนพฤษภาคมประมาณร้อยละ 70 และต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงแทงช่อดอกทั้งพันธุ์ฮงฮวยและจักรพรรดิ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จับตา ลิ้นจี่-ลำไย 8 จังหววัดภาคเหนือ ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น". 12 ก.พ. 59. แนวหน้า . เข้าถึงได้จาก :