เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ก.เกษตรเร่งเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

04 กุมภาพันธ์ 2559
1,142
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และโครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59 ใน 8 มาตรการ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมดำเนินการมาตรการที่ 1 ส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน พื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัดตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ปัจจุบันมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง
ภายใต้โครงการตามแผนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร โดยดูแลในส่วนของการสร้างรายได้จากการสนับสนุนด้านพืช จำนวน 155,183 ครัวเรือน ซึ่งการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง) พืชผัก เห็ด สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับและอื่นๆ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งเป็นประเด็นหนึ่งที่กรมฯ ได้เตรียมแผนช่วยเหลือสนับสนุน และมีทางออกให้กับเกษตรกรอยู่แล้ว โดยส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย คาดว่าจะเป็นแนวทางช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ในหน้าแล้งทดแทนการทำนาปรัง สำหรับความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมาตรการที่ 1 การสร้างรายได้จากการส่งเสริมปลูกพืชในฤดูแล้ง ขณะนี้สามารถจัดอบรมให้เกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิตได้แล้ว 95,007 ราย นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ยังไม่ได้รับมอบปัจจัยการผลิต
สามารถปรับเปลี่ยนพืชที่เหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่ของตัวเองได้แต่จะต้องรีบติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดโดยด่วน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับในการลงพื้นที่ออกติดตามและให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังและหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยระหว่างฤดูทำนา เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่อง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ข่าวประชาสัมพันธ์. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์