เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สกย.ระยอง เชิญใช้สิทธิ์โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

18 มกราคม 2559
2,869
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดระยอง ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางใช้สิทธิ์โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
คุณไพบูลย์ กิตติพงษ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดระยอง (สกย.จังหวัดระยอง) ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ถึงโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตและปรับปรุงคุณภาพการผลิตและเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของคนกรีดยาง ซึ่งโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ๆ ละ 1,500 บาท โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าและคนกรีดยาง ตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 ทั้งนี้เกษตรกรเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าสวนยางและคนกรีดยาง จะต้องมาแจ้งขอเข้าร่วมโครงการฯ ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางทุกจังหวัดในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่เท่านั้น โดยแจ้งขอเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยแนบเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้


1.บัตรประชาชนตัวจริง(พร้อมสำเนา)

2.ทะเบียนบ้านตัวจริง(พร้อมสำเนา)

3.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดระยอง เบอร์โทรศัพท์ 038-611-246 ในวันและเวลาราชการรายงานโดย :
นทีกานต์ เหล็กพิมาย เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง