เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สศก.เปิดแผนพัฒนาเกษตรฉบับ11พบรายได้ครัวเรือนเกษตรกรลด

11 มกราคม 2559
2,537
รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรอยู่ระหว่างการประเมินผลของแผนพัฒนาภาคเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี 2555-2559) เพื่อเตรียมจัดทำร่างแผนพัฒนาภาคเกษตร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) ซึ่งพบว่าแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ที่มีเป้าหมายตัวชี้วัด 3 ประการ ได้แก่ 1.ความผาสุกของเกษตร 2.การเติบโตของเศรษฐกิจภาคเกษตร และ 3.พื้นที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการ พบว่าในส่วนของการเติบโตภาคการเกษตร (จีดีพีภาคเกษตร) มีการขยายตัวประมาณ 1.33% ลดลง 64% จากการเติบโตในช่วงแผนฯฉบับที่ 10 ที่เติบโตอยู่ที่ 2.09% ซึ่งต่ำจากเป้าหมายการเติบโตที่ตั้งไว้ที่ระดับ 3% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอและสถานการณ์ภัยแล้งคุกคามภาคเกษตร
ส่วนความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 80 วัดจาก 5 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยด้านเศรษฐกิจเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ที่ดินทำกินเพิ่มขึ้น เงินออมลดลง รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ้น ส่วนทรัพยากรการเกษตรมีความเหมาะสมกับการผลิตทางการเกษตร ดำเนินการ 3 ปีแรกของแผน 5 ปี สิ้นสุดปี 2559 พบว่า การขยายพื้นที่ชลประทานทำได้ 1.03 ล้านไร่ จากเป้าหมาย 3.35 ล้านไร่ในปี 2559 ส่วนทรัพยาการที่ดินที่ได้รับการบริหารจัดการดำเนินการได้ 3.44 ล้ารไร่ สูงกว่าเป้าหมาย 2.15 ล้านไร่ และพื้นที่ทำประมงและแหล่งอาศัยของสัตว์ ได้รับการบริหารจัดการ 17.8 ล้านไร่ จากเป้าหมาย 44 ล้านไร่ในปี 2559

ขณะที่รายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรกรตั้งแต่เริ่มแผนฯฉบับที่ 11 ระหว่างปี 2555-2557 มีรายได้ 268,303 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น10.7% จากแผนฯฉบับที่ 10 ที่มีรายได้ 242,365 บาท/ครัวเรือน แบ่งเป็นรายได้ในภาคเกษตร 148,240 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 4.3% จากแผนฯฉบับที่ 10 ที่มีรายได้ 142,039 บาท/ครัวเรือน และรายได้นอกภาคเกษตร 120,063 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 19.6% จากแผนฯฉบับ 10 ที่มีรายได้ 100,326 บาท/ครัวเรือน ด้านรายจ่ายเพิ่มเป็น 229,955 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 16.4% จากแผนฯฉบับที่ 10 ที่มีรายจ่าย 197,448 บาท/ครัวเรือน แบ่งเป็นรายจ่ายในภาคเกษตร 99,770 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 18.5% จากแผนฯฉบับที่ 10 ที่มีรายจ่ายรวม 84,190 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 130,185 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 14.9% จากแผนฯฉบับที่ 10 ที่มีรายจ่าย 113,258 บาท/ครัวเรือน ดังนั้นเกษตรกรจึงมีรายได้สุทธิส่วนรายได้เงินสดในแผนฯฉบับที่ 11 จำนวน 48,470 บาท/ครัวเรือน ลดลง 16% จากแผนฯฉบับที่ 10 ที่มีรายได้สุทธิ 57,859 บาท/ครัวเรือน ส่งผลให้หนี้สินของเกษตรกรมีจำนวน 100,977 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 31% จากแผนฯฉบับที่ 10 ที่มีหนี้ 76,797 บาท/ครัวเรือน ขณะที่ทรัพย์สินภาคเกษตรในแผนฯฉบับที่ 11 มีจำนวน 1,060,955 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 3.08% จากแผนฯฉบับที่ 10 มีทรัพย์สินจำนวน 1,029,218 บาท/ครัวเรือน

แหล่งที่มาของข้อมูล : "สศก.เปิดแผนพัฒนาเกษตรฉบับ11พบรายได้ครัวเรือนเกษตรกรลดลง16%แต่หนี้พุ่งขึ้น31%.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1452414705&grpid=03&catid=05
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1452414705&grpid=03&catid=05